Özcan Akyol, Herman Brusselmans, Nhung Dam, Wim Daniëls, Kathleen Ferrier, Lotte Jensen,
Marc van Oostendorp, Ester Naomi Perquin, Herman Pleij, Maarten van Rossem, Ewoud Sanders

Bart de Pau

?? Ik maak al een tijdje filmpjes met taalcursisten over de Nederlandse taal en cultuur. Compilaties van oneliners van mensen die nieuw zijn in Nederland. Maar …

Klopt het wat er in die filmpjes gezegd wordt?
Wordt het niet eens tijd dat moedertaalsprekers reageren?

Maar dan … in hoeverre is een Nederlander in staat zichzelf te beoordelen? Dus wie nodig je uit?

De deelnemers aan deze reeks: een mix van bekende schrijvers en wetenschappers die over identiteit en taal geschreven hebben en/of die in staat zijn naar de Nederlander te kijken met een andere cultuur als referentie.

Tien afleveringen in totaal … 

Veel kijkplezier!

Abonneer je nu op Barts YouTube-kanaal:

?? For a while now, I’ve been posting videos featuring language students about the Dutch language and culture. Compilations of one-liners of people who are new in the country. But …

How accurate are these observations?
Isn’t it time for native speakers to have a chance to react?

But then … to what extent can the Dutch judge themselves?
So, who should I invite?

The participants in these series: a mixture of well-known authors and scientists who have written about the Dutch language and identity and/or who are able to observe the Dutch with another culture as a reference.

Ten episodes in total … 

Have fun watching!

Subscribe now to Bart’s YouTube channel: 

Deelnemers Participants 

Özcan Akyol

?? Schrijver van o.a. de bestsellers Eus en Toerist. Presentator van televisieprogramma’s als Sterren op het Doek, De Geknipte Gast en De neven van Eus en het radioprogramma Onze man in Deventer. Zijn ouders emigreerden vanuit Turkije naar Nederland.

Meer: ozcanakyol.nl

?? Author of bestsellers Eus and Toerist. Show host of tv programmes like Sterren op het Doek, De Geknipte Gast and De neven van Eus and the radio programme Onze man in Deventer. His parents migrated from Turkey to the Netherlands.

More: ozcanakyol.nl

Herman Brusselmans

?? Vlaamse schrijver en columnist. Heeft inmiddels 80 romans geschreven. Geniet ook in Nederland grote bekendheid. Is vaak te gast in televisieprogramma’s, bijvoorbeeld als julylid bij De slimste mens. Heeft een Nederlandse vriendin.

Meer: hermanbrusselmans.com

?? Flemish author and columnist. Has written 80 novels. As a Belgian he is well-known in the Netherlands too. He’s often invited to be a panellist on tv shows, for example a jury member on De slimste mens. Has a Dutch girlfriend.

More: hermanbrusselmans.com

Nhung Dam

?? Schrijver, theatermaker en actrice. Opgegroeid in Groningen nadat haar ouders als bootvluchteling vanuit Vietnam in Nederland terechtkwamen. Debuteerde in 2017 met de roman Duizend Vaders. Speelde in televisieseries als Klem, Het geheime dagboek van Hendrik Groen en Ik weet wie je bent.

Meer: nhungdam.com

?? Author, performer, actress. Raised in Groningen after her parents came to the Netherlands as boat refugees from Vietnam. Published her first novel in 2017: Duizend vaders. Played in tv series such as Klem, Het geheime dagboek van Hendrik Groen and Ik weet wie je bent.

More: nhungdam.com

Wim Daniëls

?? Taalkundige, cabaretier en schrijver van meer dan 100 boeken, waarvan een groot deel over taal. Presenteert in 2021 het tv-programma Het Dorp. Komt uit Brabant en laat geen kans onbenut om zijn favoriete stad Helmond te noemen.

Meer: wimdaniels.nl

?? Linguist, comedian and author of over 100 books, many of which are about language. Hosting tv show Het Dorp (about Dutch villages) in 2021. Hails from Brabant and will use every opportunity to express his love for the city of Helmond.

More: wimdaniels.nl

Kathleen Ferrier

?? Mensenrechtenverdediger en voorzitter van de Nederlandse Unesco-Commissie. Haar vader was de laatste gouverneur en de eerste premier van Suriname. Ze zat zelf tien jaar in de Tweede Kamer. Schreef het boek Hoe wij hier ook samen kwamen over de kracht van verhalen.

Meer: kathleenferrier.nl

?? Human rights defender and chairperson of the Dutch Unesco Commission. Her father was the last gouvernor and the first prime minister of Suriname. Was a member of the Dutch parliament for ten years. Wrote the book Hoe wij hier ook samen kwamen about the power of stories.

More: kathleenferrier.nl

Lotte Jensen

?? Hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis. Onderzoekt het ontstaan van de Nederlandse identiteit. Haar online college bij de Universiteit van Nederland is zeer aan te bevelen!  Heeft de Deense nationaliteit en is als kind in Nederland komen wonen. Auteur van o.a. Against English, een pleidooi voor het Nederlands.

Meer: lottejensen.nl

?? Professor of Dutch literature and cultural history. Researches the development of the Dutch identity. Her online lecture at Universiteit van Nederland is highly recommended!  She has Danish nationality and moved to the Netherlands as a child. Author of books such as Against English, a plea for the Dutch language.

More: lottejensen.nl

Marc van Oostendorp

?? Hoogleraar Nederlands, taalkundige. Onderzoeker aan het Meertens Instituut. Bekend van zijn bijdragen aan het tijdschrift Onze Taal, de nieuwsbrief Taalpost en de website neerlandistiek.nl. Heeft ook een YouTube-kanaal met leuke filmpjes over taal.

Meer: vanoostendorp.net

?? Professor of Dutch language, linguist. Researcher at the Meertens Institute for Dutch language and culture. Well known for his contributions to the journal Onze Taal, the newsletter Taalpost and the website neerlandistiek.nl. Has a YouTube channel with videos about language.

More: vanoostendorp.net

Ester Naomi Perquin

?? Dichteres. Dichter des Vaderlands van 2017 tot 2019 en voormalig stadsdichter van Rotterdam, de stad waar ze naartoe verhuisde na opgegroeid te zijn in Zeeland. Winnaar van diverse literaire prijzen.

Meer: esternaomiperquin.nl

?? Poet. Dichter des Vaderlands (Poet Laureate) from 2017-2019 and previous city poet of Rotterdam, the city she moved to after being raised in Zeeland. Winner of several literary awards.

More: esternaomiperquin.nl

Herman Pleij

?? Emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde. Gespecialiseerd in het ontstaan van mentaliteiten in de late middeleeuwen. Is een graag geziene gast in talkshows als het gaat om de Nederlandse identiteit, waarover hij o.a. de boeken Moet kunnen en Moet nog steeds kunnen geschreven heeft.

Meer: wikipedia

?? Professor Emeritus of historic Dutch literature. Relates current characteristics of Dutch people to developments of mentalities at the end of the Middle Ages. Is frequently invited on tv shows to talk about the Dutch identity. Has written books on this topic such as Moet kunnen and Moet nog steeds kunnen.

More: wikipedia

Maarten van Rossem

?? Historicus, voormalig hoogleraar. Gespecialiseerd in de Verenigde Staten, maar heeft ook Wie zijn wij? geschreven over Nederland en de Nederlander. Is frequent te gast in talkshows en is jurylid in het programma De slimste mens. Heeft zijn eigen tijdschrift: Maarten!

Meer: maartenonline.nl

?? Historian, Professor Emeritus. Specialises in the United States, but he wrote about the Netherlands and the Dutch in the book Wie zijn wij?. Is a frequent guest on talk shows and a jury member on the popular tv show De slimste mens. Has his own magazine: Maarten!

More: maartenonline.nl

Ewoud Sanders

?? Taalhistoricus, bekend van de rubriek Woordhoek in NRC en voor het Instituut voor de Nederlandse Taal. Gepromoveerd op het onderwerp beeldvorming over Joden. Heeft vele boeken over taal geschreven, waaronder boeken over de geschiedenis van woorden en uitdrukkingen.

Meer: wikipedia

?? Language historian, known for his language column ‘Woordhoek’ in newspaper NRC and for the Instituut voor de Nederlandse Taal. Obtained his doctorate with a thesis on the representation of Jews. Has written many books about language, including books on the history of words and expressions.

More: wikipedia

Afleveringen Episodes 

1

“Bestaat ‘de Nederlander’?”

Geplande publicatie: 28 februari 2021

“Does the Dutch identity exist?”

Planned date of publication: February 28th, 2021

2

“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!”

Geplande publicatie: 7 maart 2021

“Fit in to stand out!”

Planned date of publication: March 7th, 2021

3

“Zeg maar je”

Klopt het stereotype dat de Nederlander anti-hiërarchisch is?

Geplande publicatie: maart 2021

“Don’t use polite forms”

What is true about the stereotype that the Dutch are anti-hierarchical.

Planned date of publication: March 2021

4

“Individualisme in de polder”

Is de Nederlander individualistisch of zoeken Nederlanders elkaar juist op?

Geplande publicatie: maart 2021

“Individualism in the polder”

Are the Dutch individualistic or do they feel responsible for society?

Planned date of publication: March 2021

5

“Recht voor z’n raap”

Zijn Nederlanders echt zo direct?

Geplande publicatie: april 2021

“Straight to your face”

Are the Dutch really that direct?

Planned date of publication: April 2021

6

“Eén koekje …

In hoeverre klopt het stereotype dat de Nederlander zuinig/gierig is?

Geplande publicatie: mei 2021

“One cookie …”

What is true about the stereotype that the Dutch are thrifty/stingy?

Planned date of publication: May 2021

7

“Lekker spontaan!”

Wordt de Nederlander geregeerd door de agenda?

Geplande publicatie: juni 2021

“How spontaneous!”

To what extent does the diary rule the Dutch?

Planned date of publication: June 2021

8

“Wij gaan eten

Hoe gastvrij is de Nederlander?

Geplande publicatie: september 2021

“We’re having dinner”

How hospitable are Dutch people?

Planned date of publication: September 2021

9

“Praat Nederlands met me!”

Wat als … Nederlanders met buitenlanders praten. En hoe tolerant is de Nederlander eigenlijk?

Geplande publicatie: oktober 2021

“Speak Dutch with me!”

What happens when Dutch people speak to foreigners? And how tolerant are the Dutch?

Planned date of publication: October 2021

10

“Trots op taal

Is de Nederlander trots op de Nederlandse taal?

Geplande publicatie: november 2021

“Proud of the language”

Are Dutch people proud of their language?

Planned date of publication: November 2021

Bonus

“Nederland – België”

Wat zijn de verschillen tussen Nederland en België op de onderwerpen die in de eerdere afleveringen aan bod kwamen?

Geplande publicatie: ?

“The Netherlands vs Belgium”

What are differences between the Netherlands and Belgium concerning the topics of the previous episodes

Planned date of publication: ?

Mis het niet, abonneer je op Barts YouTube-kanaal:

Don’t miss it! Subscribe now to Bart’s YouTube Channel:

Disclaimer

In deze videos zijn fragmenten uit interviews aan elkaar gemonteerd. Alle deelnemers hebben tijdens deze interviews veelvuldig het voorbehoud gemaakt niet te willen generaliseren: geen enkele eigenschap geldt voor alle Nederlanders, geen enkele eigenschap geldt enkel voor Nederlanders. De eerste aflevering gaat specifiek over dit voorbehoud. Om de vaart in de filmpjes te houden, is dit voorbehoud in de latere afleveringen niet steeds herhaald. 

These videos contain short fragments from interviews. During these interviews the participants mentioned frequently the reservation that one cannot generalise; there is no characteristic that counts for everybody nor that counts only for Dutch people. The first episode is about diversity and discusses this reservation. In order to keep the videos short, in the editing of the videos certain reservations have not made it into the final video.

[wpca_btn_reset_consent][wpca_btn_accept] © 2018 Bart de Pau - Learndutch.org | BLC Language Courses BV | Privacy policy