Typical Dutch 09 – Dutch King’s day (Koningsdag)

 

 

Transcript of the video lesson (scroll for more text):

 

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Dit is een extra les. This is an extra lesson.
Vandaag praten we over Koningsdag. Today we’ll talk about King’s Day.
Marieke vertelt in de les over deze dag, Marieke talks about this day in the lesson,
de nationale feestdag van Nederland. the Dutch national holiday.
Beste studenten, wij vieren Koningsdag op 27 april. Hello everybody, we celebrate King’s Day on April 27th.
Dat is de verjaardag van onze koning Willem-Alexander. This is the birthday of our king Willem-Alexander.
Behalve… als 27 april een zondag is, Except… when the 27th of April is a Sunday,
want dan vieren we Koningsdag op 26 april. because then we celebrate King’s Day on 26th of April.
Voor Nederlanders is dit nog steeds een beetje wennen. This is something Dutch people are still getting used to.
‘Waarom?’ vraagt Pablo. ‘Why?’ asks Pablo.
Tot 2013 hadden wij een koningin: koningin Beatrix. Until 2013 we had a queen: Queen Beatrix.
Toen vierden we geen Koningsdag, Then we did not celebrate King’s Day,
maar Koninginnedag. but Queen’s Day.
En dat was altijd op 30 april. And that was always on the 30th of April.
Was de koningin op 30 april jarig? Was the 30th of April the birthday of the queen?
Nee, dat was de verjaardag van de vorige koningin, No, it was the birthday of the previous queen,
koningin Juliana. Queen Juliana.
Beatrix, die we nu prinses Beatrix noemen, Beatrix, who we now call Princess Beatrix,
is jarig in januari. has her birthday in January.
Maar januari is veel te koud But January is much too cold
om een nationale feestdag te vieren. to celebrate a national holiday.
Maar nu hebben jullie toch ook een koningin? But now you have another queen as well, don’t you?
Ja, en zij komt net als ik uit ArgentiniÎ! Yes, and she comes from Argentina, just like me!
Dat klopt. That’s correct.
De vrouw van onze koning is koningin Maxima. The wife of our king is Queen Maxima.
Ze komt inderdaad uit ArgentiniÎ. And she is indeed from Argentina.
Zij heeft dus ook Nederlands geleerd, So she learned Dutch too,
net als jullie! just like you!
Hoe vieren jullie die dag? How do you celebrate that day?
De meeste Nederlanders hangen de vlag buiten. Most Dutch people put out the flag.
En vaak trekken ze oranje kleding aan. And they often wear orange clothes.
Oranje is de nationale kleur. Orange is the national colour.
Hmm… ik ben al in de stemming! Hmm… I’m in the mood already!
Waarom is dat eigenlijk? Why is that actually?
Dat komt door onze vader des vaderlands, That’s because of our father of the fatherland,
Willem van Oranje uit de 16e eeuw, William of Orange from the 16th century,
een verre voorvader van onze koning. a distant ancestor of our current king.
Hij heette ‘van Oranje’ omdat hij ook prins was He was called ‘of Orange’ because he was also a prince
van een klein gebiedje in Frankrijk rond de stad Orange. from a small region in France around the city of Orange.
Dat klinkt interessant. That sounds interesting.
En wat doen jullie op die dag? And what do you do on that day?
Heel veel mensen gaan naar Amsterdam. A lot of people go to Amsterdam.
Dat is de beste plek om Koningsdag te vieren, That is the best place to celebrate King’s Day,
maar het is wel enorm druk daar. but it’s incredibly crowded there.
Traditie is de vrijmarkt. A tradition is the ‘vrijmarkt’ (a flea market).
Iedereen die thuis nog oude spullen heeft Everyone who has old stuff at home
gaat op straat zitten goes out to sit on the street
en probeert het voor een paar euro te verkopen. and tries to sell it for a few euros.
Door het hele land zijn er veel feesten en concerten. There are many parties and concerts all over the country.
Vaak is de dag na Koningsdag een gewone werkdag, Often, the day after King’s Day is a normal working day,
dus gaan veel mensen op Koningsdag so on King’s Day many people
gewoon vroeg naar bed. usually go to bed early.
Daarom zijn er ook veel feesten That’s why there are a lot of parties
op de avond voor Koningsdag! the night before King’s Day!
Dat noemen we de ‘Koningsnacht’. We call that ‘Koningsnacht’ (King’s Night).
Is het koningshuis populair in Nederland? Is the royal family popular in the Netherlands?
Jazeker! Yes absolutely!
De meerderheid in Nederland is voor de monarchie. The majority of people in the Netherlands support the monarchy.
En als je van het koningshuis houdt, And if you love the royal family,
dan ben je ‘Oranjegezind’. then you are ‘Oranjegezind’ (a supporter of Orange)
Zo noemen we dat. That’s what we call it.
Nou leuk hoor… Well what fun…
De volgende keer bij Koningsdag Next time on King’s Day
kom ik naar Nederland! I’ll come to the Netherlands!
Gezellig! Great!
Dan ga ik met je mee! Then I’ll join you!
Heb jij al eens Koningsdag gevierd? Have you ever celebrated King’s Day.
Hoe was dat? How was it?
Of kijk je dit filmpje misschien op Koningsdag? Or are you watching this video on King’s Day?
Dan wens ik je een leuke dag toe! Then I wish you a nice day!
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!