Season 2 – Lesson 35 – Er – function 2: er + preposition


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 39 from #dutchgrammar-2 lesson 39
over het woordje ‘er’ in combinatie met een voorzetsel. about the word ‘er’ in combination with a preposition.
Xing zit inmiddels in de taxi. Xing is now in the taxi.
Die heeft ze 10 minuten ervoor met de Uber-app besteld. She ordered it 10 minutes ago with the Uber-app.
Ze maakt zich een beetje zorgen. She’s a bit worried.
Martin mag niet weten Martin must not know
dat Marieke hem toch leuk vindt. that Marieke really likes him.
Daarom hoopt Xing erop That’s why Xing is hoping that
dat Marieke gauw iets met Gianluca krijgt. Marieke gets together with Gianluca soon.
Die moet dan wel opschieten. He needs to hurry up with that.
De liefde komt niet vanzelf. Love is not something that comes automatically.
Hij moet eraan werken! He has to work at it!
Daarom belt ze hem. That’s why she is calling him.
Met Gianluca. Gianluca speaking.
Hoi Gianluca, met Xing. Hi Gianluca, it’s Xing.
Hoi Xing… Hi Xing…
Eh… Uh…
Ik ben eigenlijk aan het werk. I’m actually at work.
Ik kan niet te lang bellen. I can’t talk for long.
OK… OK…
Ik hou het kort. I’ll keep it short.
Eh… Uh…
Heb je al een plan voor Marieke? Do you have a plan yet for Marieke?
Nou… Well…
Ik heb erover nagedacht, I’ve been thinking about it,
maar het is een beetje druk op het werk. but it’s a bit busy at work.
We hebben veel operaties deze week… We have a lot of operations this week…
Wil je ermee stoppen? Do you want to give up on this?
Geen smoesjes, Gianluca! No excuses, Gianluca!
Dat is niets voor jou! That’s not your style!
Ik heb Marieke gisteren gesproken. I spoke with Marieke yesterday.
Volgens mij wil ze jou nog wel een kans geven. And I think she wants to give you another chance.
Maar dan moet je ervoor gaan! But then you need to go for it!
O… Oh…
Dank je wel Xing, dat is goed nieuws! Thank you Xing, that is good news!
Ik zal eraan denken! I will think about it!
Xing waarschuwt Gianluca ervoor Xing warns Gianluca
dat hij niet te lang moet wachten. that he should not wait too long.
Xing denkt: Marieke wil met Martin afspreken. Xing thinks: Marieke wants to meet Martin.
Waarschijnlijk verlangt ze ernaar Probably she’s longing
om te vertellen dat ze hem leuk vindt. to tell him that she likes him.
Je moet opschieten, Gianluca! You need to hurry, Gianluca!
OK… OK…
En denk eraan: laat je gevoelens zien! And remember: show your feelings!
Praat erover met haar. Talk about them with her.
Dat is belangrijk. That’s important.
Laat zien dat een macho ook heel lief kan zijn. Show her that a macho guy can be very sweet.
Ik zal haar vanavond bellen! I will call her tonight!
Ik beloof het. I promise.
Goed zo! Good!
En stuur je me daarna nog een appje? And could you send me a whatsapp after that?
Ik ben benieuwd. I’m curious.
O… Oh…
En als je nog tips wilt And if you want some tips
hoe je je gevoelige kant het beste aan een vrouw kunt laten zien. how you can best show your emotional side to a woman.
Dan mag je me altijd bellen! Then you can call me any time!
Ik kan je ermee helpen. I can help you with that.
Dank je wel, Xing. Thank you, Xing.
Graag gedaan, Gianluca. You’re welcome, Gianluca.
Het blijft spannend! The suspense continues!
De volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ Next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):