Season 2 – Lesson 20 – Waar + preposition? Daar + preposition!


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Dit is aflevering 20 van seizoen 2. This is episode 20 of season 2.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-1 les 43 from #dutchgrammar-1 lesson 43
en #dutchgrammar-2 les 37. and #dutchgrammar-2 lesson 37.
In deze lessen combineren we een prepositie In these lessons we combine a preposition
met ‘waar’ of ‘daar’. with ‘waar’ and ‘daar’.
Martin en Xing zitten op het strand in Zandvoort. Martin and Xing are on the beach at Zandvoort.
Het is echt strandweer. It really is beach weather.
‘O, wat kan ik daarvan genieten’, zegt Xing. ‘Oh, I can really enjoy this’, Xing says.
Waarvan? Enjoy what?
Van het zand en van de zon natuurlijk. The sand and the sun of course.
Echt een heerlijk weertje. Really lovely weather.
En jij? And how about you?
Eh… ja… Uh… yes…
Ja? Yes?
Wat bedoel je? What do you mean?
Waaraan denk je? What are you thinking about?
Martin kijkt in de verte. Martin is looking into the distance.
Hé Martin, alles OK? Hey Martin, is everything OK?
Waarnaar kijk je? What are you looking at?
O… Oh…
Ik kijk even of Gianluca al komt. I was just looking if Gianluca is coming yet.
Nou, daarop hoeven we toch niet te wachten. Well, we don’t need to wait for that, do we?
Die vindt ons wel hoor… He’ll find us all right…
Daarover twijfel ik niet. I don’t doubt that.
Nee, daarvoor ben ik niet ook niet bang. No, I am not afraid of that.
Maar ik keek gewoon even. But I was just looking.
Eh… Xing, wat vind jij van Gianluca? Uh… Xing, what do you think of Gianluca?
Wat ik van Gianluca vind? What do I think of Gianluca?
Ehm… Hmm…
Nou, ik vind hem wel een aardige jongen… Well, I think he is a nice guy…
Hij is natuurlijk een macho… Of course, he is very macho…
Maar volgens mij But it seems to me
weet Gianluca wel wat vrouwen leuk vinden. Gianluca knows what women like.
‘Buongiorno!’ [‘Good day!’ in Italian]
Oeps… Oops…
Martin schrikt. Martin is startled.
Gianluca stond al achter hen. Gianluca was already behind them.
Kom op Martin, schrik je daarvan? Come on Martin, did that scare you?
Vervolgens lacht hij naar Xing… Next, he smiles at Xing…
Waarover waren jullie aan het praten? What were you talking about?
Waarover? What about?
Gewoon, daarover! Well, about that!
Gianluca fluistert tegen Xing: Gianluca whispers to Xing:
Ik heb het wel gehoord hoor… I heard it all…
Hé Gianluca, hoe is het? Hey Gianluca, how are you doing?
Sinds Drenthe heb ik niets meer van je gehoord. I haven’t heard from you since Drenthe.
Waaraan ik zat te denken… What I was thinking about was…
Hoe is het nu tussen jou en Marieke? How is it going between you and Marieke now?
Martin denkt nog steeds Martin still thinks
dat Gianluca en Marieke iets samen hebben. that Gianluca and Marieke have got together.
Eh…. Uh…
Daarover kan ik niets zeggen. I can’t say anything about that.
Kom op, Gianluca. Come on, Gianluca.
Niet zo geheimzinnig. Don’t be so mysterious.
Martin wil het graag weten, Martin would like to know,
maar Gianluca antwoordt: but Gianluca answers:
En Martin, hoe is het nu tussen jullie twee? And Martin, how is it going between you two?
Xing kijkt een beetje verbaasd. Xing looks a bit surprised.
Wat weet Gianluca? What does Gianluca know?
Is het nog een geheim? Is it still a secret?
Of weet iedereen het al? Or does everybody already know?
Daarvan schrikt Xing. That shocks Xing.
Martin, wat heb je Gianluca verteld? Martin, what have you told Gianluca?
Eh… Xing, ik heb tegen Gianluca gezegd, Uh… Xing, I told Gianluca,
dat wij iets hebben… that we are together…
… oh oh, oeps… … oh, oh, oops…
Nou dat valt me van je tegen, Martin! Well, you have let me down, Martin!
We hebben toch afgesproken We agreed
dat we het voorlopig geheim houden. that we would keep it secret for now, didn’t we?
Sorry, Xing… Sorry, Xing…
Daarover wil ik straks nog even met je praten, Martin. I want to talk about that later with you, Martin.
‘Ik ga zwemmen!’ zegt Gianluca… ‘I am going swimming!’ says Gianluca…
Wie gaat met mij mee? Who’s coming with me?
Xing zegt: ‘Ik!’ Xing says: ‘Me!’
Ik geloof dat ik even moet afkoelen. I think I just need to cool down.
Martin blijft achter. Martin stays behind.
Hmm… dat was misschien ook niet zo handig. Hmm… maybe that was not so clever.
Nou… Well…
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!