Season 2 – Lesson 27 – Job interview vocabulary – 3


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Net als in de vorige aflevering Just like in the previous episode
oefenen we vandaag geen grammatica, we will not practise grammar today,
maar woorden die in een vacaturetekst gebruikt worden. but words that are used in job advertisements.
Natasha en Xing hebben net naar de functieomschrijving Natasha and Xing just looked at the job description
en de functie-eisen van de vacature gekeken. and the job requirements of the vacancy.
En dan kijken we nu naar de voorwaarden. And now we’ll look at the terms and conditions.
0,8 fte 0.8 fte
Weet je hoeveel uren dat zijn? Do you know how many hours those are?
‘fte’ is een Engelse afkorting: full time equivalent. ‘fte’ is an English abbreviation: full time equivalent.
In andere woorden: een volledige baan. In other words: a full-time job.
Dat kan in elk bedrijf anders zijn. That can be different in every company.
In Nederland is voltijd meestal 36 tot 40 uur per week. In the Netherlands full-time usually is 36 to 40 hours per week.
Vraag dit tijdens het sollicitatiegesprek! Ask about this at your job interview!
OK, dus als voltijd 40 uur is… OK, so if full-time is 40 hours…
dan is 0,8 fte 32 uur per week? then 0.8 fte is 32 hours per week?
Ja, inderdaad. Yes, indeed.
Nu het salaris. Now the salary.
Oh, alles is goed voor mij hoor… Oh, I’m fine with anything…
Ik ben al blij, als ik de baan krijg. I will be glad if I just get the job.
Zelfs voor de helft wil ik het werk doen! I would do the work even for half the amount!
Ho, ho, Xing… Ho, ho, Xing…
Zo makkelijk moet je niet denken. You shouldn’t be as easy-going as that.
Over een jaar is de situatie misschien anders. In a year from now the situation might be different.
Je moet echt goed je marktwaarde weten! You really need to know your market value!
Maar ik weet echt niet But I really don’t know
hoeveel iemand in Nederland met deze functie verdient. how much someone in this position earns in the Netherlands.
Geen probleem. No problem.
Google maar eens op ‘salariskompas intermediair’. Just google ‘salariskompas intermediair’.
Op die website vul je een paar gegevens in: You fill in a few details on the website:
je opleiding your education
je werkervaring your working experience
leeftijd age
de branche the sector
de functie the position
etc. (et cetera) etc.
En dan krijg je een rapport. And then you get a report.
Daarin staat wat je ongeveer moet verdienen. It will say approximately how much you should earn.
Tijdens het eerste sollicitatiegesprek During your first job interview
hoef je nog niet te onderhandelen. you don’t need to negotiate.
Maar ze willen soms een indruk krijgen But sometimes they want to get an impression
wat jij een redelijk salaris vindt. of your salary expectations.
Noem nooit een veel te laag bedrag, Never name a sum that is too low,
want dan vinden ze je niet serieus! because then they won’t take you seriously!
OK. OK.
Goede tip. Good tip.
Ten slotte de cao. And last but not least: the ‘cao’.
Weet je wat dat is? Do you know what that is?
Eh, nee, eigenlijk niet. Uh, no, actually not.
Dat is de collectieve arbeidsovereenkomst. It is the corporate terms of employment.
In de cao staan dingen als het aantal vakantiedagen, In the ‘cao’ are things like the number of holidays,
de proeftijd, extra vergoedingen bij overuren, etc. the probation period, overtime rates, etc.
Een cao is een overeenkomst A ‘cao’ is an agreement
tussen de vakbonden en de werkgevers. between the unions and the employers.
In jouw vacature is dat de cao In your vacancy, that’s the ‘cao’
voor de sector ‘Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie’ for the sector ‘Plastic, Rubber and Glue industry’
Dat document kun je op internet vinden. You can find that document on the internet.
Ik adviseer je om het te lezen. I recommend that you read it.
Dat maakt een goede indruk tijdens je gesprek. It will make a good impression at the interview.
Dank je wel, Natasha. Thank you, Natasha.
Dat zijn waardevolle tips. Those are valuable tips.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!
dat je de leiding moet nemen! that you should take the lead!
De directeur import is dus echt de baas! The director of imports is really the boss!
Aan de andere kant… On the other hand…
Ze willen niet iemand die braaf op opdrachten zit te wachten. They don’t want someone who waits patiently for orders.
Dus je moet wel zelf met ideeën komen. So you need to come up with ideas yourself.
En je deelt je werk zelf in. And you manage your own work time.
En trouwens… And by the way…
Ik verwacht dat je baas een stevige vent is. I expect your boss is a robust guy.
In een echte no-nonsensecultuur In a real no nonsense culture
kun je ook tegen je baas zeggen wat je denkt. you can also tell your boss what you think.
Ook dat is Nederlandse directheid! That’s Dutch directness too!
Een vent? A guy?
Wie zegt dat? Who says so?
Het kan toch ook een vrouw zijn? It could be a woman, couldn’t it?
Dat kan… It could…
Maar met de emancipatie op het werk But emancipation in the workplace
gaat het niet goed in Nederland. isn’t going well in the Netherlands.
De meeste directeuren zijn mannen. Most directors are men.
O… Oh…
Natasha, ik vind het erg interessant Natasha, I think it is really interesting
hoe je die woorden uit de vacature interpreteert. how you interpret the words from the advert.
Nou… Well…
Xing weet straks Now Xing knows
waar ze tijdens het gesprek op moet letten. what she needs to watch out for during the interview.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
kijken Natasha en Xing naar de arbeidsvoorwaarden. Natasha and Xing will look at the working conditions.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

no specific lessons