Season 2 – Lesson 09 – Hoeven


Transcript

Hallo! Hello!
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
seizoen 2, aflevering 9. season 2, episode 9.
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 19 from #dutchgrammar-2 lesson 19
over het modale werkwoord ‘hoeven’. about the modal verb ‘hoeven’.
Marieke is een beetje verdrietig. Marieke is a bit sad.
Geen romantische avond met Martin. No romantic evening with Martin.
Xing heeft gezegd dat het bewolkt is, Xing has said it’s cloudy,
dus hoefde Martin niet so Martin shouldn’t
met Marieke naar het bruggetje te gaan go to the bridge with Marieke
om naar de maan te kijken… to look at the moon…
Maar is het wel bewolkt? But is it cloudy though?
Anika denkt dat het een leugentje is… Anika think it’s a lie…
Maar ze heeft vooral met Marieke te doen. But mainly she feels sorry for Marieke.
‘Wil je nog een glaasje wodka?’ vraagt ze. ‘Do you want another glass of vodka?’ she asks.
‘Nee, ik hoef niets’, antwoordt Marieke. ‘No, I don’t need anything’, answers Marieke.
Ik wilde zo graag een romantische avond met Martin. I wanted a romantic evening with Marin so much.
En de volgende 2 weken moet ik in Amsterdam werken. And the next 2 weeks I have to work in Amsterdam.
Martin woont in Amsterdam Martin lives in Amsterdam
en ik wilde veel met hem afspreken. and I wanted to meet with him a lot.
Ik dacht echt dat hij op mij verliefd was. I really thought he was in love with me.
Xing wil Martin niet kwijt. Xing doesn’t want to lose Martin.
Dus Martin hoeft niet te weten So Martin must not know
dat Marieke hem leuk vindt. that Marieke likes him.
Xing is een beetje bang Xing is a bit afraid
dat Marieke in Amsterdam toch met Martin afspreekt. that Marieke will still meet up with Martin in Amsterdam.
Marieke, ik begrijp je. Marieke, I understand.
Natuurlijk wil je de komende 2 weken Of course, you don’t want to give classes
liever niet in Amsterdam lesgeven. in Amsterdam for the next two weeks.
Je kunt misschien aan Bart vragen Maybe you could ask Bart
of je toch niet hoeft te werken. if you needn’t work.
Ho ho… Ho ho…
Marieke is een beetje geÔrriteerd. Marieke is a bit irritated.
Waarom? Why?
Ik vind het toch leuk I still like
om op de Summer School in Amsterdam te werken. working at the Summer School in Amsterdam.
Dan hoef ik dat toch niet af te zeggen? So I don’t have to cancel that, do I?
Ook Anika ergert zich aan Xing. Anika is getting annoyed by Xing as well.
Ze heeft haar door. She can see through her.
Ze vertelde al twee keer een leugen… She has already told two lies…
En nu probeert ze Marieke te overtuigen And now she is trying to persuade Marieke
om niet naar Amsterdam te gaan. not to go to Amsterdam.
Hmm… Dat was misschien ook niet zo slim van Xing. Hmm… Perhaps that wasn’t so clever of Xing.
Ze bedenkt toch nog iets anders, Still, she thinks up something else,
omdat ze niet wil dat Marieke met Martin afspreekt. because she doesn’t want Marieke to meet Martin.
Martin mag niet weten dat Marieke hem leuk vindt. Martin should not know that Marieke likes him.
Daarom zegt ze: That’s why she says:
Eh… trouwens… Uh… by the way…
Wist je dat Martin een vriendin heeft? Did you know Martin has a girlfriend?
Huh? Huh?
Anika zegt boos: Anika says angrily:
Dat hoef ik toch niet te geloven! I shouldn’t believe that!
Ja hoor… Yes indeed…
Echt waar! It’s really true!
En ja, hier hoeft Xing ook niet te liegen, And yes, Xing doesn’t need to lie about that,
want het is natuurlijk wel waar. because it’s true of course.
Marieke kijkt verdrietig. Marieke looks sad.
Anika heeft met haar te doen… Anika feels sorry for her…
‘Hoe weet je dat dan?’ vraagt ze aan Xing. ‘How do you know that then?’ she asks Xing.
Eh… dat heb ik gehoord… Uh… I heard it…
En ze loopt weg. And she walks away.
Ik ga mijn koffer pakken. I’m going to pack my suitcase.
Nou, nou… Well, well…
Dat loopt niet helemaal lekker tussen de dames… It’s not really going very well between the ladies…
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe dat verder gaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!