Season 2 – Lesson 31 – Typical job interview questions


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau. Hello, my name is Bart de Pau.
Ik ben online docent Nederlands I am an online Dutch teacher
én organisator van de Dutch Summer / Winter School. and the organiser of the Dutch Summer / Winter School.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
de soap om Nederlands te leren. the video soap opera for learning Dutch.
Vandaag geen grammatica, No grammar today,
maar we oefenen typische vragen tijdens een sollicitatiegesprek. but we’ll practise typical questions during a job interview.
Xing zit aan tafel bij de importdirecteur van CCI. Xing is sitting at a table with the import director of CCI.
‘China Chemicals Import’ ‘China Chemicals Import’
Dag Xing, vertel eens iets over jezelf. Hi Xing, tell me about yourself.
Ik ben scheikundig ingenieur. I am a chemical engineer.
Ik heb in Eindhoven gestudeerd. I studied in Eindhoven.
Daarna heb ik een tijdje in China gewerkt. After that, I worked for a while in China.
Ja, ik kan ook lezen! Yes, so I see!
En de directeur wijst naar het cv van Xing. And the director points at Xing’s CV.
Je hebt een mooi cv hoor, You have a nice CV,
maar ik wil graag weten wie Xing is… but I would like to know who Xing is…
Waarom wil je in Nederland werken? Why do you want to work in the Netherlands?
O, natuurlijk! Oh, of course!
Zoals u weet, kom ik uit China. As you know, I come from China.
Ik kreeg de kans om in Nederland te studeren. I got the chance to come to the Netherlands to study.
En toen ben ik verliefd geworden… And then I fell in love…
O, je hebt een Nederlandse vent? Oh, you’re dating Dutch guy?
Eh… Uh…
Dat bedoel ik niet. That’s not what I mean.
Ik werd verliefd op dit land, de mensen, de cultuur… I fell in love with the country, the people, the culture…
hoe mensen in het leven staan. the way of life.
Maar dat niet alleen… But not only that…
Ik ben ingenieur I am an engineer
en Nederland heeft een goed ontwikkelde hightechsector and the Netherlands has a well-developed high tech sector
met een sterk internationaal karakter. with a strong international orientation.
Dus ook op mijn vakgebied is dit een heel interessant land. So professionally this is a very interesting country for me too.
OK, dus de liefde voor het land en niet voor de vent. OK, so it’s love for the country and not the guy.
Nou ja, ik heb inmiddels ook een Nederlandse vriend. Well, meanwhile I’ve got a Dutch boyfriend as well.
Wat weet je over onze organisatie? What do you know about our organisation?
[▶▶ DOORSPOELEN] [▶▶ FAST FORWARD]
Wat denk je dat deze functie inhoudt? What do you think this position entails?
[▶▶ DOORSPOELEN] [▶▶ FAST FORWARD]
Xing beantwoordt de vragen. Xing answers the questions.
Gelukkig zijn het veel standaardvragen. Fortunately, it concerns a lot of standard questions.
En die heeft ze goed voorbereid! And she has prepared those very well!
Waarom wil je hier werken? Why do you want to work here?
Ik wil een uitdagende baan op mijn vakgebied. I want a challenging job in my field.
Maar ook het internationale karakter van de baan trekt me aan. But also the international aspect of the job attracts me.
Ik wil een brug vormen tussen twee landen. I want to build a bridge between two countries.
Daarom leer ik ook Nederlands. That’s also why I am learning Dutch.
Wat zijn je sterke en zwakke punten? What are your strong and weak points?
Mijn sterke punten: ik ben resultaatgericht. My strong points: I am result oriented.
Als ik iets wil bereiken, dan zal ik het krijgen! If I want to achieve something, I’ll get it!
En bovendien In addition
ken ik zowel de Chinese als de Nederlandse cultuur. I know both the Chinese and the Dutch cultures.
En mijn zwakke punten? And my weak points?
Hmm, wat moet ze hier zeggen? Hmm, what should she say here?
Ze weet dat ze moeite heeft She knows that she has difficulties
met de Nederlandse directheid. dealing with Dutch directness.
Ze denkt: laat ik het maar eerlijk zeggen. She thinks: let’s just be honest.
Eh, nou… Uh, well…
Nederlanders maken vaak nogal directe opmerkingen The Dutch often make rather direct remarks
en dan word ik soms een beetje onzeker. and then I sometimes feel a bit insecure.
Maar ik probeer daaraan te wennen. But I am trying to get used to that.
De directeur glimlacht. The director smiles.
Wij hebben geen ‘schaamtecultuur’. We don’t have a shame culture.
Wat wij belangrijk vinden, is dat iemand eerlijk is. We think it’s important, that someone is honest.
Dat is iets anders dan ‘lomp’ zijn. That’s different from being rude.
Ik vind het heel goed en eerlijk van je dat je dit zegt. I think it’s good and honest that you said that.
Dat is al een hele grote stap! It’s a big step!
Wauw! Wow!
Xing is erg blij met het compliment. Xing is pleased with the compliment.
Het sollicitatiegesprek gaat goed. The job interview is going well.
Maar dan vraagt de directeur: But then, the director asks:
Je hebt een Nederlandse vriend. You have a Dutch boyfriend.
Denken jullie al aan een gezinnetje? Are you thinking about starting a family yet?
Xing schrikt. Xing is shocked.
Ze heeft zich goed voorbereid She has prepared very well
en ze weet dat dit niet mag! and she knows that this is not allowed!
In Nederland In the Netherlands
mag een werkgever tijdens een sollicitatiegesprek nooit vragen an employer cannot ask during a job interview
of een vrouw een kinderwens heeft. if a woman wants to have children.
Tsja, hoe moet ze nu reageren? Well, how should she respond?
Ze denkt nog helemaal niet aan kinderen… She is certainly not thinking about children…
maar moet ze dat zeggen? but should she say that?
Of moet ze tegen de directeur zeggen Or should she tell the director
dat hij dit niet mag vragen? that he’s not allowed to ask this?
Hè, het ging net zo goed… en nu dit!? Oh dear, it was going so well… but now this!?
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

no specific lessons