Season 2 – Lesson 30 – Perfect tense – irregular verbs


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag herhalen we de grammatica Today we’ll repeat the grammar
van #dutchgrammar-2 les 22 tot en met 27 from #dutchgrammar-2 lessons 22 to 27
en meer specifiek: and more specifically:
het perfectum van onregelmatige werkwoorden. the perfect tense of irregular verbs.
En als we het perfectum oefenen, And when we practise the perfect tense,
dan vatten we altijd even de vorige lessen samen. then we always summarise the previous lessons.
Wat is daar toen gebeurd? What has happened so far?
Xing heeft met Natasha een gesprek gehad. Xing has had a consultation with Natasha.
Natasha is daarvoor naar Amsterdam gekomen. Natasha travelled to Amsterdam for that.
Natasha is een jobcoach. Natasha is a job coach.
Zij is zelf 6 jaar geleden naar Nederland verhuisd. She moved to the Netherlands herself 6 years ago.
Ze helpt buitenlanders met het vinden van een baan. She helps foreigners to find a job.
Natasha heeft Xing een paar tips gegeven, Natasha gave Xing a few tips,
want Xing heeft morgen haar sollicitatiegesprek. because Xing has her job interview tomorrow.
Samen met Xing hebben ze naar de vacature gekeken. Together with Xing they looked at the job advertisement.
Die hebben ze goed gelezen. They read it carefully.
Natasha heeft verteld wat een no-nonsensecultuur betekent. Natasha explained the meaning of a no nonsense culture.
Xing weet nu wat ze kan verwachten. Now Xing knows what to expect.
Xing heeft de Nederlandse directheid al ervaren. Xing has already experienced Dutch directness.
En dat is haar niet zo goed bevallen. And she didn’t like it at all.
Daarom heeft Natasha geadviseerd om een beetje te oefenen. That’s why Natasha advised her to practise a bit.
Ze heeft toen met Martin in het café van Tante Nel afgesproken. So then she agreed to meet Martin in Aunt Nel’s cafe.
Martin speelde de directeur. Martin was playing the director.
Xing heeft de opmerkingen van Martin goed verdragen, Xing managed to deal with Martin’s remarks well,
totdat iemand van een ander tafeltje is opgestaan until someone from a nearby table stood up
en naar Xing is gekomen. and came over to Xing.
Hij zei: He said:
Ze zoeken een Chinees, They’re looking for a Chinese,
omdat ze niet te veel willen betalen. because they don’t want to pay very much.
Dat kwam voor Xing heel onverwacht! That was very unexpected for Xing!
Wie is die man? Who is that man?
Wat een vervelende opmerking! And what an annoying remark!
De man, Martin en Tante Nel kijken naar Xing. The man, Martin and Aunt Nel are watching Xing.
Breekt ze… of??? Will she break… or???
En dan antwoordt Xing: And then Xing answers:
Ik weet wat mijn marktwaarde is! I know my market value!
Als ze dat niet willen betalen, dan is die baan niet voor mij. If they don’t want to pay that, then the job is not for me.
‘Dat heb je goed gedaan!’ zegt de man. ‘Well done!’ said the man.
Ik heb jullie gesprek gehoord. I heard your conversation.
Daarom heb ik besloten ook iets te zeggen. So that’s why I decided to say something too.
Als het onverwacht is, is het effectiever! If it’s unexpected, it’s more effective!
En maak je maar geen zorgen hoor… And don’t worry…
Dat Chinezen minder verdienen, is niet waar. It’s not true that Chinese earn less.
Ik ben hypotheekadviseur. I am a mortgage consultant.
Dus ik weet wat iedereen verdient. So I know what everybody earns.
Ik heb Nederlandse klanten, maar ook expats… I have Dutch clients, and expats as well…
en expats verdienen meestal hetzelfde als Nederlanders, and expats usually earn the same as Dutch people,
ook Chinezen! Chinese as well!
Alleen… Only…
Wat? What?
In Nederland verdienen vrouwen een stuk minder dan mannen: In the Netherlands women earn quite a bit less than men:
bijna 20%. almost 20%.
Nederland scoort slechter dan veel andere landen! The Netherlands scores worse than many other countries!
Maar Xing herhaalt: ‘Ik weet wat mijn marktwaarde is!’ But Xing repeats: ‘I know my market value!’
En dan zegt ze: And then she says:
Gek… Strange…
Het is net alsof ik je ken. It’s as if I know you.
Dat gezicht… die stem… That face… that voice…
en ook die houding dat je alles zo goed weet… and the attitude that you know everything better…
Hebben wij elkaar eerder gezien? Have we met before?
Eh… nee, wij hebben elkaar nog nooit ontmoet. Uh… no, we haven’t met before.
Hoe heet je? What’s your name?
Ik heet Bob. My name is Bob.
Bob? Bob?
Wacht eens even… Hold on a minute…
Ja, ik weet het! Yes, I know!
Jij bent Bob uit #dutchgrammar! You are Bob from #dutchgrammar!
Ah… heb je die cursus gedaan? Ah… did you do that course?
Ja, dat was het huiswerk bij de Dutch Summer School! Yes, that was my homework at the Dutch Summer School!
Ja, ik ken Bart vanuit dit café. Yes, I know Bart from this cafe.
Die komt hier ook vaak. He comes here often too.
Hij heeft me voor #dutchgrammar gevraagd. He asked me to do #dutchgrammar.
Wat leuk! How nice!
Ik ken al je vragen, Bob! I know all your questions, Bob!
Jij wilt echt altijd elk regeltje precies weten. You really want to know every rule precisely.
En als ik die baan krijg… And if I get that job…
dan koop ik een huis then I’ll buy a house
en dan word jij mijn hypotheekadviseur! and you will be my mortgage consultant!
Want dan wil ik iemand die alle regeltjes kent. Because then I’ll want someone who knows all the rules.
Afgesproken! Deal!
Bob geeft zijn visitekaartje. Bob gives her his business card.
En met die baan komt het wel goed. And with that job, it’ll be all right.
Jij weet wat je wilt en je gaat voor je doel! You know what you want and you go for it!
Dat wil een werkgever zien. That’s what an employer wants to see.
Nou, dat geeft Xing zelfvertrouwen! Well, that gives Xing confidence!
Precies… Exactly…
Als je iets echt iets wilt en je gelooft in jezelf, If you really want something and you believe in yourself,
dan komt het wel goed! then it will be all right!
De volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!