Season 2 – Lesson 33 – The word ‘er’


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we het woordje ‘er’. Today we’ll practise the word ‘er’.
Dat woordje heeft 2 letters This word has 2 letters
maar heel veel verschillende functies. but a lot of different functions.
Dat leer je in #dutchgrammar-2 les 38 tot en met 42. You can learn these in #dutchgrammar-2 lessons 38 to 42.
In deze video gebruiken we alle functies In this video, we’ll use all the functions
van het woordje ‘er’… of the word ‘er’…
gewoon om eraan te wennen… just to get used to it…
Dus je hoeft ze nog niet precies te kennen. So you don’t need to know them exactly yet.
Vanaf de volgende video oefenen we elke functie apart. In the following videos, we’ll practise every function individually.
We doen er vijf, eentje per aflevering. We’ll do five of them, one per episode.
Wie heeft er zin in deze les? Who’s up for this lesson?
Dan gaan we meteen beginnen. Well, let’s start right away.
Martin is benieuwd. Martin is curious.
Hoe gaat het met de sollicitatie van Xing? How is Xing’s job interview going?
Hij kijkt op zijn horloge. He looks at his watch.
Hmm… ze is er al een uur. Hmm… she’s been there for an hour already.
Misschien is ze al klaar? Maybe she’s finished?
Hij pakt zijn telefoon. He takes his phone.
Hé, er is een berichtje. Hey, there is a message.
Eens even kijken… Just have a look…
Dat zal wel van Xing zijn. That must be Xing.
Oh nee, toch niet… Oh no, actually not…
Hoi Martin, hoe gaat het met jou? Hi Martin, how are you doing?
Groetjes, Marieke Regards, Marieke
Wat leuk! How nice!
Een berichtje van Marieke. A message from Marieke.
Martin stuurt een appje terug: Martin sends back a whatsapp message:
Hoi Marieke, ben jij in Amsterdam? Hi Marieke, are you in Amsterdam?
Ja, ik ben er al een week. Yes, I’ve been here for a week already.
Martin appt: ‘Hoe gaat het?’ Martin sends a whatsapp: ‘How is it going?’
Er zijn weer veel interessante cursisten. There are a lot of interesting course participants again.
De Summer School is hier ook erg leuk. The Summer School is really nice here too.
Ik geniet ervan. I am enjoying it.
Nu ik er toch ben, zullen we eens afspreken? Shall we meet sometime while I am here?
Hmm… Hmm…
Dat vindt Martin wel leuk. Martin would like that.
En eigenlijk is hij ook wel benieuwd And actually he is also curious about
hoe het met haar en Gianluca gaat. how she’s getting on with Gianluca.
Hij besluit Marieke te bellen. He decides to call Marieke.
Dan kan hij ernaar vragen. Then he can ask.
Hoi, Martin. Hi, Martin.
Wat leuk dat je meteen belt. How nice that you are calling straight away.
Maar ook Marieke is nieuwsgierig… But Marieke is curious too…
Zij wil nu weleens weten wie de vriendin van Martin is. She’d like to know finally, who Martin’s girlfriend is.
Ik hoorde dat jullie naar het strand zijn geweest… I heard you went to the beach…
Xing heeft erover verteld. Xing talked about it.
Mocht je vriendin niet mee? Couldn’t your girlfriend join you?
O… Oh…
Martin weet even niet wat hij moet zeggen. For a moment, Martin doesn’t know what to say.
Wat weet Marieke ervan? What does Marieke know about it?
Ze weet waarschijnlijk niet van hun relatie. She probably doesn’t know about their relationship.
Immers, Martin en Xing hebben elkaar beloofd After all, Martin and Xing promised each other
om er met niemand over te praten. not to talk about it with anyone.
Dus antwoordt Martin: So Martin answers:
Eh… nee, mijn vriendin moest werken. Uh… no, my girlfriend had to work.
En meteen daarna zegt hij: And immediately after that, he says:
En eh… And uh…
Gianluca was er ook. Gianluca was there as well.
Heeft die er nog iets over verteld? Did he say anything about it?
Misschien komt Martin nu te weten hoe het zit. Perhaps now Martin will find out how things are.
Maar dan komt er een ander telefoontje binnen. But then there is another call coming in.
Het is Xing! It’s Xing!
O, sorry Marieke, ik moet ophangen. Oh, sorry Marieke, I need to hang up.
Ik bel je later terug. I’ll call you back later.
Nou… Well…
Marieke en Martin zijn allebei niet veel wijzer geworden. Marieke and Martin didn’t really find out much.
Marieke weet nog niet wie de vriendin van Martin is. Marieke doesn’t know who Martin’s girlfriend is.
En Martin weet nog niet And Martin doesn’t know
hoe het nu precies tussen haar en Gianluca zit. how it’s going between her and Gianluca.
Kortom, het blijft spannend So, the suspense continues
hier bij ‘Heb je zin?’ here on ‘Heb je zin?’
In de volgende aflevering In the next episode
zien we hoe het verdergaat. we’ll see how the story continues.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):