Season 2 – Lesson 29 – Conjunctions & adverbs


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ – 2 Welcome to ‘Heb je zin?’ – 2
aflevering 29. episode 29.
Vandaag oefent Xing Today Xing will practise
hoe ze op directe opmerkingen moet reageren. how to respond to direct remarks.
Dat is haar zwakke punt, That is her weak point,
maar het is wel belangrijk voor haar sollicitatiegesprek. but it is important for her job interview.
En wij? And what about us?
Wij oefenen nog een keer de grammatica We’ll practise the grammar once more
van #dutchgrammar-2 les 6 t/m 14 over de conjuncties from #dutchgrammar-2 lessons 6 to 14 about conjunctions
en de grammatica van #dutchgrammar-2 les 21 and the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 21
over bijwoorden met dezelfde betekenis als conjuncties. about adverbs with the same meaning as conjunctions.
Na het gesprek met Natasha belt Xing met Martin. After the conversation with Natasha, Xing calls Martin.
Hoi, Martin! Hi, Martin!
Zullen we vanavond afspreken bij Tante Nel? Shall we meet tonight at Aunt Nel’s?
Huh? Huh?
Wil je naar het café? Do you want to go to the cafe?
Dat snap ik niet, I don’t get it,
want je wilde je sollicitatiegesprek voorbereiden. since you wanted to prepare for the job interview.
‘Ja’, zegt Xing… ‘Yes’, says Xing…
Daarom wil ik naar het café! That’s why I want to go to the cafe!
Martin begrijpt het niet, Martin doesn’t understand,
maar hij wil Xing natuurlijk wel graag zien. but of course he would like to see Xing.
Die avond zitten Xing en Martin bij Tante Nel. That evening, Xing and Martin are at Aunt Nel’s.
Xing zegt dat ze haar sollicitatiegesprek moet oefenen. Xing says she needs to practise for her job interview.
Martin moet de directeur spelen. Martin has to play the director.
Hij mag lekker veel directe opmerkingen maken, He has to make a lot of direct remarks,
zodat Xing daar straks beter tegen kan. so that Xing will be able to handle them better.
‘Dag meissie,’ zegt Martin ‘dus jij wilt hier een baantje?’ ‘Hi girlie,’ says Martin, ‘so you want a job here?’
Lukt het niet om werk te vinden? No luck with finding a job?
Dan moet je ook niet in die jurk solliciteren! Well, then you shouldn’t apply in that dress!
Martin maakt de ene na de andere belediging Martin insults her again and again
en hij heeft de grootste lol. and he has a lot of fun.
Ook Tante Nel komt af en toe even langs Aunt Nel also passes by every now and then
en ze doet lekker mee. and she does the same as well.
Dit is geen bedrijf This is not a company
waar je carrière onder de lakens kunt maken, schat! where you can make a career under the sheets, honey!
Xing moet af en toe even slikken, Xing has to swallow every now and then,
maar toch kan ze steeds beter tegen die opmerkingen, but gradually she manages to deal with those remarks,
totdat een man aan een tafeltje verderop opstaat until a man at a nearby table stands up
en naar Xing loopt. and walks over to Xing.
Hij zegt: He says:
Ik weet wel, waarom ze voor deze baan een Chinees willen. I know why they want a Chinese for this job.
Oh ja? Oh yes?
Ja, ze willen een Chinees, Yes, they want a Chinese,
omdat ze niet te veel willen betalen. because they don’t want to pay very much.
Xing is beduusd. Xing is taken aback.
Wie is deze man? Who is this man?
En waarom zegt hij dit? And why does he say this?
En is het waar dat Chinezen in Nederland minder verdienen? And is it true that Chinese in the Netherlands earn less?
Xing weet even niet wat ze moet zeggen. Xing just doesn’t know what to say.
Ze denkt aan de voorbereiding met Natasha. She thinks about the preparation she did with Natasha.
Ho, ho, Xing… Ho, ho, Xing…
Zo makkelijk moet je niet denken. Don’t be so easy-going.
Je moet echt goed je marktwaarde weten! You really need to know your market value!
Hmm… Hmm…
Het ging net zo goed, It was going so well,
maar de opmerking van deze man verpest alles! but this man’s remark ruins everything!
Hoe moet dat nu morgen? What should she do tomorrow?
Xing is helemaal van slag. Xing is devastated.
En dan komt Tante Nel ook nog eens: And then Aunt Nel comes and adds:
Nou schat, kan je daar niet tegen? Well honey, can’t you take it?
Ga jij maar een potje zitten janken, You just sit and have a good cry,
want voor die baan vinden ze wel iemand anders… because they’ll find someone else for that job…
iemand die daar tegen kan! someone who can deal with that!
Xing trilt… Xing is shaking…
Nou, nou… Well, well…
Wat onverwacht! How unexpected!
Wie is die man en waarom doet hij dit? Who is this man and why is he doing this?
Met drie personen tegen één… Three people against one…
Breekt Xing of houdt ze vol? Will Xing break or will she cope?
Dat zien we in de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ We’ll see that in the next ‘Heb je zin?’ episode.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!