Season 2 – Lesson 32 – Typical job interview questions – 2


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent NT2. online NT2 teacher (= Dutch as a second language).
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag kijken we naar het tweede deel Today we’ll watch the second part
van het sollicitatiegesprek van Xing. of Xing’s job interview.
We oefenen geen grammatica, We won’t practise grammar,
maar wel zinnen en woorden but instead sentences and words
die in zo’n gesprek belangrijk zijn. that are important in such a conversation.
In de vorige aflevering zagen we In the previous episode, we’ve seen
dat het gesprek heel goed ging… that the interview went well…
totdat de directeur vroeg until the director asked
of Xing al aan een gezinnetje dacht. if Xing was thinking about starting a family.
Maar… in Nederland mag een werkgever But… in the Netherlands, an employer is absolutely
tijdens een sollicitatiegesprek helemaal niet vragen not allowed to ask during a job interview
of een vrouw een kinderwens heeft! if a woman wants to have children!
Xing twijfelt. Xing is uncertain.
Hoe moet ze nu antwoorden? How should she answer now?
Eerlijk zeggen dat ze nog geen kinderen wil… To say honestly that she doesn’t want to have children yet…
Of moet ze zeggen dat hij die vraag niet mag stellen? Or should she say that he cannot ask that question?
En moet ze dan direct zijn of diplomatiek? And then, should she be direct or diplomatic?
Ze kijkt de directeur aan. She looks at the director.
Ze denkt: weet je wat? She thinks: you know what?
Waarom niet én direct zijn én diplomatiek! Why not be both direct and diplomatic!
Hoe? How?
Gewoon… Just…
Ze beantwoordt de vraag niet, She doesn’t answer the question,
maar ze schraapt heel luid haar keel: but clears her throat instead:
Ahum… ahum… Ahem… ahem…
De directeur schrikt een beetje. The director is a bit shocked.
Maar hij begrijpt Xing meteen. But he understands Xing immediately.
Dit mocht hij niet vragen! He wasn’t supposed to ask that!
Hij zegt: ‘Oh, mijn excuses.’ He says: ‘Oh, my apologies.’
Wat dom van mij. How stupid of me.
Maar daarna lacht hij. But then he smiles.
Jij staat best stevig in je schoenen! You stand your ground well!
En ik zie And I see
dat je een ongemakkelijke situatie goed kan oplossen. you can resolve an uncomfortable situation.
Je bent eerlijk, maar ook diplomatiek. You are honest, but also diplomatic.
Dat is heel belangrijk voor een bedrijf That is very important for a company
dat in Nederland en China zakendoet. that does business in the Netherlands and China.
Maar zeg eens… But tell me…
Waar zie je jezelf over 5 jaar? Where do you see yourself in 5 years from now?
Over 5 jaar doe ik nog steeds dit werk. In 5 years, I will still be doing this job.
Voor dit soort functies moet je relaties opbouwen. For this sort of position you need to build relationships.
Dat kost tijd. That takes time.
Maar tegen die tijd praat ik wel perfect Nederlands! But by that time I will speak perfect Dutch!
De directeur kijkt tevreden. The director looks satisfied.
Voor een werkgever is het belangrijk For an employer it is very important
dat een werknemer niet al na 2 jaar weggaat. that an employee doesn’t leave after 2 years.
‘Commitment’ ‘Commitment’
– hier gebruiken we meestal het Engelse woord – – here we usually use the English word –
is erg belangrijk! is very important!
Dat Xing haar Nederlands wil verbeteren It’s a good sign that Xing
is een goed teken! wants to improve her Dutch!
Ze wil hier dus echt blijven. So she really wants to stay here.
Hij bedankt Xing voor het gesprek. He thanks Xing for the interview.
We laten morgen iets van ons horen. You will hear from us tomorrow.
Nou, volgens mij heeft Xing een goede beurt gemaakt. Well, I think Xing did very well.
Ik ben benieuwd of ze die baan krijgt. I’m curious to know if she gets the job.
Ik denk dat Martin ook wel benieuwd is… I think Martin is curious too…
Als ze die baan krijgt If she gets the job
en ze kan in Nederland blijven… and she can stay in the Netherlands…
dan kunnen ze een stapje verder gaan… Then they’ll be ready for the next step…
Dat wordt vast romantisch! That will certainly be romantic!
Kijk daarom naar het vervolg van ‘Heb je zin?’ So carry on watching ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

no specific lessons