Season 2 – Lesson 24 – Adverbs (2)


Transcript

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, Hello, my name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
de soap om Nederlands te leren. the soap opera for learning Dutch.
Vandaag oefenen we nog een keer Today, we’ll practise one more time
de grammatica van #dutchgrammar-2 les 21 the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 21
over bijwoorden met dezelfde betekenis als conjuncties. about adverbs with the same meaning as conjunctions.
Marieke stelt Natasha en Xing aan elkaar voor. Marieke introduces Natasha and Xing to each other.
Hoi Natasha, dit is Xing. Hi Natasha, this is Xing.
Xing, dit is Natasha. Xing, this is Natasha.
Aangenaam kennis te maken. Nice to meet you.
Xing heeft morgen een sollicitatiegesprek. Xing has a job interview tomorrow.
Dat is heel belangrijk voor haar. It is very important for her.
Ze wil graag in Nederland werken, She wants to work in the Netherlands,
want ze wil hier heel graag wonen. because she would like to live here.
Daarom heb ik jou uitgenodigd. That’s why I invited you.
Misschien kun jij haar een paar tips geven. Maybe you could give her a few tips.
Bovendien heb jij als buitenlander in Nederland Besides, as a foreigner in the Netherlands, you have
zelf ook een carrière opgebouwd. also built a career for yourself.
Daardoor weet jij wat het is. So you know all about it.
Maar eh… But uh…
Zeg eerst even hoe het met je gaat? First, tell me, how are you doing?
‘Goed hoor!’ zegt Natasha. ‘Well, fine!’ says Natasha.
Ik krijg steeds meer klanten. I’m getting more and more clients.
Natasha is een jobcoach. Natasha is a job coach.
Ze heeft 15 jaar bij grote internationale bedrijven in HR gewerkt, She has been working in HR at big multinationals for 15 years,
de laatste 5 jaar in Nederland. of which the last 5 years were in the Netherlands.
Nu helpt ze buitenlanders Now, she’s helping foreigners
met het vinden van een baan. to find jobs.
Natasha zegt: ‘De arbeidsmarkt is op dit moment erg goed!’ Natasha says: ‘The labour market is very good at the moment!’
Steeds meer buitenlanders vinden werk… More and more foreigners are finding jobs…
vooral als ze een beetje Nederlands spreken. especially, if they speak a bit of Dutch.
Marieke lacht. Marieke is smiling.
Gelukkig… Fortunately…
Dus ik doe nuttig werk! So I’m doing a useful job!
Absoluut! Absolutely!
Desondanks spreken veel buitenlanders nog geen Nederlands. Nevertheless, a lot of foreigners still don’t speak Dutch.
En voor hen blijft het moeilijk. And for them it remains difficult.
En hoe is het verder met je? And how is it going with you as well?
Je bedoelt… privé? You mean… personally?
Ja? Yes?
Nou… Well…
Ik woon tegenwoordig samen. I’m living together with someone at the moment.
O ja? Oh yes?
Woon jij samen? Are you living together?
Met wie? With whom?
Eh… Uh…
Je kent hem. You know him.
Eén van de studenten uit onze Rotterdamse klas: One of the students from our Rotterdam class:
Pedro! Pedro!
Pedro? Pedro?
Onze Spaanse macho? Our Spanish macho?
Met z’n seksistische opmerkingen? With his sexist remarks?
Marieke herinnert zich de boottocht in Amsterdam. Marieke remembers the canal cruise in Amsterdam.
Toen probeerde Pedro Alice te versieren. Then Pedro tried to make a pass at Alice.
‘Dit is nog romantischer…’ zegt Alice. ‘This is even more romantic…’ Alice says.
‘Hoeveel kost het?’ zegt Pedro. ‘How much would it cost?’ says Pedro.
Pedro vond Alice toch leuk? But Pedro liked Alice, didn’t he?
Ja, maar Alice vond hem niet zo leuk. Yes, but Alice didn’t like him that much.
Maar ik wel! But I do!
En ja, het is een echt mediterraan typje. And yes, he is a real Mediterranean type of guy.
Beetje macho… A bit macho…
Toch moet je daar doorheen kijken… But still you need to see through that…
Het is echt een lieve jongen. He is a really sweet guy.
Marieke denkt natuurlijk meteen aan Gianluca. Of course, Marieke immediately thinks of Gianluca.
En Xing zegt: ‘Ik zei het toch!’ And Xing says: ‘I told you!’
Daarom moet je hem echt een kans geven! So that’s why you need to give him a chance!
Ik denk dat je gelijk hebt… I think you are right…
Nou, dan zal ik jullie nu alleen laten. Well, I’ll leave you alone now.
Ik hoop dat Natasha je een paar goede tips kan geven! I hope Natasha can give you some good tips!
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
zien we hoe dat verdergaat. we’ll see how the story continues.
Dan helpt Natasha Xing Then, Natasha will help Xing
met de voorbereiding op het sollicitatiegesprek. prepare for the job interview.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):