Season 2 – Lesson 26 – Job interview vocabulary – 2


Transcript

Hallo, ik ben Bart de Pau, Hello, I am Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
Net als in de vorige les, Just as in the previous lesson,
oefenen we vandaag geen grammatica, we won’t practise grammar today,
maar woorden die je moet kennen om te solliciteren. but words that you need to know when applying for a job.
Natasha en Xing bestuderen de vacature Natasha and Xing are studying the advertisement
waarop Xing heeft gesolliciteerd. for the job that Xing has applied for.
In de vorige les behandelden we de functieomschrijving. In the previous lesson we discussed the job description.
Nu kijken we naar de functie-eisen. Now we’ll look at the job requirements.
In andere woorden: wat voor medewerker zoeken ze? In other words: what kind of employee are they looking for?
De functie-eisen… The job requirements…
Eens even kijken… Let’s have a look…
academisch denkniveau academic level of education
een afgeronde opleiding scheikunde a degree in chemistry
of scheikundige technologie or chemical engineering
Ik heb aan de TU in Eindhoven I studied chemical engineering
scheikundige technologie gestudeerd. at the Eindhoven University of Technology.
Heel goed. Very good.
Met ‘denkniveau’ bedoelen ze het niveau van de opleiding. With ‘thinking level’ (literally) they mean level of education.
Daarvoor moet je For this, you need
het Nederlands onderwijssysteem een beetje kennen: to know a bit about the Dutch education system:
het verschil tussen the difference between
mbo, hbo en universiteit. intermediate and higher vocational education, and university.
Let op: wat wij ‘hbo’ noemen, Please note: what we call ‘higher vocational education’,
heet in het buitenland ook vaak universiteit. is usually called university (of applied sciences) abroad.
Laten we verder kijken: Let’s look further:
een goede beheersing van de Chinese en de Engelse taal good comprehension of the Chinese and English language
in woord en geschrift both spoken and written
Chinees is jouw moedertaal, Chinese is your native language,
maar hoe is jouw Engels? but how is your English?
Goed! Good!
Mijn studie in Eindhoven was in het Engels. My course in Eindhoven was in English.
affiniteit met de Chinese werkcultuur understanding of the Chinese working culture
Ah, inderdaad… Ah, indeed…
Nu begrijp ik waarom je dacht Now I understand why you thought
dat het bedrijf zelf een Chinese cultuur heeft. that the company itself has a Chinese culture.
Maar dat bedoelen ze dus niet! But that’s not what they mean!
Ze vragen dat They are asking for this
omdat je met Chinese leveranciers moet werken! because you need to work with Chinese suppliers!
Je moet dus goed weten wie welke beslissingen neemt. So you need to know who takes which decisions.
Daarom staat dat hier. That’s why it says that.
Maar dat is dus niet de cultuur But that is not the culture
van het bedrijf waar je solliciteert! of the company that you are applying to!
aantoonbare werkervaring: 2 jaar demonstrable working experience: 2 years
Na mijn studie in Nederland ben ik terug naar China gegaan. After my course in the Netherlands, I went back to China.
Ik heb daar 3 jaar bij een Chinese chemische fabriek gewerkt. I worked there at a Chinese chemical factory for 3 years.
Ik weet dus alles van de Chinese werkcultuur So I know everything about the Chinese working culture
en ik heb ook de gevraagde werkervaring. and I have the required professional experience.
Maar wat bedoelen ze met ‘aantoonbaar’? But what do they mean with ‘aantoonbaar’ (demonstrable)?
Je moet het kunnen ‘aantonen’. You need to be able to prove it.
Dat betekent: laten zien of bewijzen. That means: to show or to prove.
O, dat is geen probleem. Oh, that is not a problem.
Ik heb mijn baas daar als referentie opgegeven. I gave my boss there as a referee.
Hij was erg tevreden over mijn werk. He was very satisfied with my work.
eigenschappen: communicatief, teamplayer, proactief characteristics: communicative, team player, proactive
Ik praat graag met mensen. I like to talk with people.
Ik vind het leuk om in een team te werken. I like to work in a team.
En ik neem vaak het initiatief. And I often take the initiative.
Natasha zegt: Natasha says:
Het zijn maar 3 woordjes, These are just 3 words,
maar we moeten ze wel goed begrijpen! but we need to understand them well!
Let op voor de juiste balans Be careful to get the right balance
tussen ‘een teamplayer zijn’ en ‘proactief zijn’. between ‘being a team player’ and ‘being proactive’.
Dat is erg belangrijk hier. That is very important here.
Met ‘teamplayer’ bedoelen ze ook With ‘team player’ they also mean
dat ze liever geen leider willen! that they prefer not to have a leader!
Dus jouw ‘initiatief’ betekent niet So your ‘initiative’ doesn’t mean
dat je de leiding moet nemen! that you should take the lead!
De directeur import is dus echt de baas! The director of imports is really the boss!
Aan de andere kant… On the other hand…
Ze willen niet iemand die braaf op opdrachten zit te wachten. They don’t want someone who waits patiently for orders.
Dus je moet wel zelf met ideeën komen. So you need to come up with ideas yourself.
En je deelt je werk zelf in. And you manage your own work time.
En trouwens… And by the way…
Ik verwacht dat je baas een stevige vent is. I expect your boss is a robust guy.
In een echte no-nonsensecultuur In a real no nonsense culture
kun je ook tegen je baas zeggen wat je denkt. you can also tell your boss what you think.
Ook dat is Nederlandse directheid! That’s Dutch directness too!
Een vent? A guy?
Wie zegt dat? Who says so?
Het kan toch ook een vrouw zijn? It could be a woman, couldn’t it?
Dat kan… It could…
Maar met de emancipatie op het werk But emancipation in the workplace
gaat het niet goed in Nederland. isn’t going well in the Netherlands.
De meeste directeuren zijn mannen. Most directors are men.
O… Oh…
Natasha, ik vind het erg interessant Natasha, I think it is really interesting
hoe je die woorden uit de vacature interpreteert. how you interpret the words from the advert.
Nou… Well…
Xing weet straks Now Xing knows
waar ze tijdens het gesprek op moet letten. what she needs to watch out for during the interview.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
kijken Natasha en Xing naar de arbeidsvoorwaarden. Natasha and Xing will look at the working conditions.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

no specific lessons

Subtitles in other languages

Hallo, ik ben Bart de Pau, Здравствуйте, меня зовут – Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-преподаватель Нидерландского языка.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Добро пожаловать на ‘Heb je zin?’
Net als in de vorige les, Так же, как и на предыдущем уроке,
oefenen we vandaag geen grammatica, мы не будем заниматься грамматикой,
maar woorden die je moet kennen om te solliciteren. но рассмотрим слова, которые нужно знать для собеседования.
Natasha en Xing bestuderen de vacature Наташа и Чинь изучают вакансию,
waarop Xing heeft gesolliciteerd. на которую Чинь подала заявление.
In de vorige les behandelden we de functieomschrijving. На прошлом уроке мы разбирали должностные обязанности.
Nu kijken we naar de functie-eisen. Сейчас мы рассмотрим требования к кандидатам.
In andere woorden: wat voor medewerker zoeken ze? Другими словами: какого сотрудника они ищут?
De functie-eisen… Требования к кандидатам…
Eens even kijken… Посмотрим…
academisch denkniveau академический уровень мышления
een afgeronde opleiding scheikunde и законченное образование по специальности ‘химия’
of scheikundige technologie или ‘химические технологии’
Ik heb aan de TU in Eindhoven Я в TU в Эйндховене
scheikundige technologie gestudeerd. обучалась по специальности ‘химические технологии’.
Heel goed. Очень хорошо.
Met ‘denkniveau’ bedoelen ze het niveau van de opleiding. Под ‘уровнем мышления’ подразумевается уровень образования.
Daarvoor moet je Для этого ты должна
het Nederlands onderwijssysteem een beetje kennen: знать немного систему Нидерландского образования:
het verschil tussen разницу между
mbo, hbo en universiteit. среднее, высшее профессиональное образование и университет.
Let op: wat wij ‘hbo’ noemen, Обрати внимание: то, что мы называем ‘высшее профессиональное образование’,
heet in het buitenland ook vaak universiteit. за границей часто называют – университет.
Laten we verder kijken: Давай посмотрим дальше:
een goede beheersing van de Chinese en de Engelse taal хорошее владение Китайским и Английским языками
in woord en geschrift в разговорной и письменной речи.
Chinees is jouw moedertaal, Китайский – твой родной язык,
maar hoe is jouw Engels? а как у тебя с Английским?
Goed! Хорошо!
Mijn studie in Eindhoven was in het Engels. Мое обучение в Эйндховене было на Английском языке.
affiniteit met de Chinese werkcultuur понимание Китайской рабочей культуры
Ah, inderdaad… Ах, ну конечно…
Nu begrijp ik waarom je dacht Сейчас я понимаю, почему ты думала,
dat het bedrijf zelf een Chinese cultuur heeft. что компания сама имеет китайскую культуру общения.
Maar dat bedoelen ze dus niet! Но они не это имеют в виду!
Ze vragen dat Они это спрашивают,
omdat je met Chinese leveranciers moet werken! потому что ты должна работать с Китайскими поставщиками!
Je moet dus goed weten wie welke beslissingen neemt. Ты должна поэтому хорошо знать, кто принимает какие решения.
Daarom staat dat hier. Поэтому это здесь указанно.
Maar dat is dus niet de cultuur Но это, выходит, не культура
van het bedrijf waar je solliciteert! компании, где ты проходишь собеседование!
aantoonbare werkervaring: 2 jaar доказанный опыт работы: 2 года
Na mijn studie in Nederland ben ik terug naar China gegaan. После моей учебы в Нидерландах, я вернулась назад в Китай.
Ik heb daar 3 jaar bij een Chinese chemische fabriek gewerkt. Я работала там 3 года на Китайской химической фабрике.
Ik weet dus alles van de Chinese werkcultuur Я знаю поэтому всё о Китайской рабочей культуре,
en ik heb ook de gevraagde werkervaring. и у меня есть так же требуемый опыт работы.
Maar wat bedoelen ze met ‘aantoonbaar’? Но что понимается под ‘aantoonbaar’ (доказанный)?
Je moet het kunnen ‘aantonen’. Ты должна это ‘aantonen’ (доказать).
Dat betekent: laten zien of bewijzen. Это значит: показать или доказать.
O, dat is geen probleem. О, это не проблема.
Ik heb mijn baas daar als referentie opgegeven. Я указала контакты моего бывшего начальника для связи.
Hij was erg tevreden over mijn werk. Он был очень удовлетворен моей работой.
eigenschappen: communicatief, teamplayer, proactief Характеристики: коммуникативный, работа в команде, инициативный
Ik praat graag met mensen. Я рада общению с людьми.
Ik vind het leuk om in een team te werken. Я люблю работать в команде.
En ik neem vaak het initiatief. И я часто проявляю инициативу.
Natasha zegt: Наташа сказала:
Het zijn maar 3 woordjes, Это всего лишь 3 словечка,
maar we moeten ze wel goed begrijpen! но мы должны их хорошо понять!
Let op voor de juiste balans Нужно подобрать правильный баланс
tussen ‘een teamplayer zijn’ en ‘proactief zijn’. между ‘работой в команде’ и ‘инициативным’.
Dat is erg belangrijk hier. Это здесь очень важно.
Met ‘teamplayer’ bedoelen ze ook Под ‘работой в команде’ они также имеют в виду,
dat ze liever geen leider willen! что они не хотят никакого лидера!
Dus jouw ‘initiatief’ betekent niet Поэтому твоя ‘инициативность’ не должна значить,
dat je de leiding moet nemen! что ты будешь принимать решение сама!
De directeur import is dus echt de baas! Директор службы сбыта, выходит, – настоящий начальник!
Aan de andere kant… С другой стороны…
Ze willen niet iemand die braaf op opdrachten zit te wachten. Они не хотят того, кто будет тихонько сидеть и ждать задания.
Dus je moet wel zelf met ideeën komen. Значит, тебе нужно будет самой предлагать идеи.
En je deelt je werk zelf in. И ты распределяешь своё рабочее время сама.
En trouwens… И, между прочим…
Ik verwacht dat je baas een stevige vent is. Я предполагаю, что твой директор – крепкий парень.
In een echte no-nonsensecultuur В условиях настоящей деловой культуры общения,
kun je ook tegen je baas zeggen wat je denkt. ты тоже можешь сказать начальнику, что ты думаешь.
Ook dat is Nederlandse directheid! Это тоже – Нидерландская прямолинейность!
Een vent? Парень?
Wie zegt dat? Кто это сказал?
Het kan toch ook een vrouw zijn? Может же это быть и женщина?
Dat kan… Может быть…
Maar met de emancipatie op het werk Но с эмансипацией на работе
gaat het niet goed in Nederland. в Нидерландах дела идут не так хорошо.
De meeste directeuren zijn mannen. Большинство начальников – мужчины.
O… Ого…
Natasha, ik vind het erg interessant Наташа, мне очень нравится,
hoe je die woorden uit de vacature interpreteert. как ты интерпретируешь слова в вакансии.
Nou… Так…
Xing weet straks Скоро Чинь узнает,
waar ze tijdens het gesprek op moet letten. на что она должна обратить внимание во время беседы.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ В следующей серии ‘Heb je zin?’
kijken Natasha en Xing naar de arbeidsvoorwaarden. Наташа и Чинь посмотрят условия труда.
Tot dan! До встречи!
Doei! Пока!

Hallo, ik ben Bart de Pau, Привіт, я – Барт де Пау,
online docent Nederlands. онлайн-викладач нідерландської мови.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Ласкаво просимо до ‘Heb je zin?’
Net als in de vorige les, Так само, як і в минулому уроці,
oefenen we vandaag geen grammatica, ми будемо практикувати не граматику сьогодні,
maar woorden die je moet kennen om te solliciteren. а словниковий запас, який треба мати, щоб влаштуватися на роботу.
Natasha en Xing bestuderen de vacature Наташа і Чінг вивчають оголошення про вакансію на роботу,
waarop Xing heeft gesolliciteerd. на яку влаштовується Чінг.
In de vorige les behandelden we de functieomschrijving. В минулому уроці ми опрацювали опис функції.
Nu kijken we naar de functie-eisen. Тепер ми подивимось на вимоги до кандитата на цю функцію.
In andere woorden: wat voor medewerker zoeken ze? Іншими словами: якого працівника шукають?
De functie-eisen… Вимоги…
Eens even kijken… Подивимось…
academisch denkniveau рівень освіти – університет
een afgeronde opleiding scheikunde закічена освіта за спеціальністю: хімія
of scheikundige technologie чи хімічні технології
Ik heb aan de TU in Eindhoven Я вивчала в ТУ в Ендховені
scheikundige technologie gestudeerd. хімічні технології.
Heel goed. Дуже добре.
Met ‘denkniveau’ bedoelen ze het niveau van de opleiding. Під ‘рінвем думання’ (буквально) вони мають на увазі рівень освіти.
Daarvoor moet je Для цього тобі треба
het Nederlands onderwijssysteem een beetje kennen: трохи знати нідерландську систему освіти:
het verschil tussen різницю між
mbo, hbo en universiteit. середньою, вищою і університетською освітою.
Let op: wat wij ‘hbo’ noemen, Зверни увагу: те, що ми називаємо тут ‘вищою освітою’,
heet in het buitenland ook vaak universiteit. за кордоном часто називають університетською освітою.
Laten we verder kijken: Давай подивимось далі:
een goede beheersing van de Chinese en de Engelse taal хороше володіння китайською та англійською мовами
in woord en geschrift усно та письмово
Chinees is jouw moedertaal, Китайська твоя рідна мова,
maar hoe is jouw Engels? а як твоя англійська?
Goed! Добре!
Mijn studie in Eindhoven was in het Engels. Мій курс в Ендховені був англійською.
affiniteit met de Chinese werkcultuur розуміння китайської корпоративної культури
Ah, inderdaad… A, справді…
Nu begrijp ik waarom je dacht Тепер я розумію, чому ти подумала,
dat het bedrijf zelf een Chinese cultuur heeft. що в самій компанії теж китайська корпоративна культура.
Maar dat bedoelen ze dus niet! Але це не те, що мається на увазі!
Ze vragen dat Це вимагається,
omdat je met Chinese leveranciers moet werken! бо тобі доведеться працювати з китайськими постачальниками!
Je moet dus goed weten wie welke beslissingen neemt. Тож тобі потрібно добре знати, хто які рішення приймає.
Daarom staat dat hier. Тому це тут написано.
Maar dat is dus niet de cultuur Але це не культура
van het bedrijf waar je solliciteert! самої компанії, в яку ти влаштовуєшся!
aantoonbare werkervaring: 2 jaar підтверджений досвід роботи: 2 роки
Na mijn studie in Nederland ben ik terug naar China gegaan. Після мого навчання в Нідерландах, я повернулася до Китаю.
Ik heb daar 3 jaar bij een Chinese chemische fabriek gewerkt. Я пропрацювала там 3 роки на китайській хімічній фабриці.
Ik weet dus alles van de Chinese werkcultuur Тож я знаю все про корпоративну китайську культуру
en ik heb ook de gevraagde werkervaring. і я маю необхідний досвід роботи.
Maar wat bedoelen ze met ‘aantoonbaar’? Але що мається на увазі під ‘aantoonbaar’ (підтверджений)?
Je moet het kunnen ‘aantonen’. Тобі необхідно його підтвердити.
Dat betekent: laten zien of bewijzen. Це означає: показати чи довести.
O, dat is geen probleem. O, це не проблема.
Ik heb mijn baas daar als referentie opgegeven. Я посилаюсь у своєму резюме на свого керівника.
Hij was erg tevreden over mijn werk. Він був дуже задоволений моєю роботою.
eigenschappen: communicatief, teamplayer, proactief характеристики: комунікабельність, командний гравець, проактивність
Ik praat graag met mensen. Я люблю говорити з людьми.
Ik vind het leuk om in een team te werken. Мені подобається працювати в команді.
En ik neem vaak het initiatief. І я часто беру ініціативу на себе.
Natasha zegt: Наташа каже:
Het zijn maar 3 woordjes, Це всього три слова,
maar we moeten ze wel goed begrijpen! але ми повинні їх добре розуміти!
Let op voor de juiste balans Будь обережна з правильним балансом
tussen ‘een teamplayer zijn’ en ‘proactief zijn’. між ‘бути командним гравцем’ і ‘бути проактивним’.
Dat is erg belangrijk hier. Це тут дуже важливо.
Met ‘teamplayer’ bedoelen ze ook Під ‘командним гравцем’ мається на увазі,
dat ze liever geen leider willen! що їм не потрібен лідер!
Dus jouw ‘initiatief’ betekent niet Тож твоя ‘ініціатива’ не означає,
dat je de leiding moet nemen! що ти візьмеш керівництво на себе!
De directeur import is dus echt de baas! Тож директор з імпорту дійсно керівник!
Aan de andere kant… З іншого боку…
Ze willen niet iemand die braaf op opdrachten zit te wachten. Їм не потрібен хтось, хто тільки чекає на завдання.
Dus je moet wel zelf met ideeën komen. Тож ти повинна також подавати ідеї.
En je deelt je werk zelf in. І ти сама розподіляєш свою роботу.
En trouwens… І до речі…
Ik verwacht dat je baas een stevige vent is. Я думаю, що твій керівник чоловік характерний.
In een echte no-nonsensecultuur В справжній no-nonsense культурі
kun je ook tegen je baas zeggen wat je denkt. ти можеш і своєму керівнику казати те, що думаєш.
Ook dat is Nederlandse directheid! Це теж нідерландська прямолінійсність!
Een vent? Чоловік?
Wie zegt dat? Хто так сказав?
Het kan toch ook een vrouw zijn? Це ж може бути і жінка?
Dat kan… Може…
Maar met de emancipatie op het werk Але з емансипацією на роботі
gaat het niet goed in Nederland. в Нідерландах справи не дуже добрі.
De meeste directeuren zijn mannen. Більшість директорів – чоловіки.
O… O…
Natasha, ik vind het erg interessant Наташа, мені було дуже цікаво,
hoe je die woorden uit de vacature interpreteert. як ти інтерпретуєш слова з оголошення.
Nou… Що ж…
Xing weet straks Тепер Чінг знає,
waar ze tijdens het gesprek op moet letten. на що їй звернути увагу під час співбесіди.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ В наступному епізоді ‘Heb je zin?’
kijken Natasha en Xing naar de arbeidsvoorwaarden. Наташа і Чінг розглянуть умови праці.
Tot dan! До зустрічі!
Doei! Бувайте!