Season 2 – Lesson 26 – Job interview vocabulary – 2


Transcript

Hallo, ik ben Bart de Pau, Hello, I am Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (Are you in the mood?)
Net als in de vorige les, Just as in the previous lesson,
oefenen we vandaag geen grammatica, we won’t practise grammar today,
maar woorden die je moet kennen om te solliciteren. but words that you need to know when applying for a job.
Natasha en Xing bestuderen de vacature Natasha and Xing are studying the advertisement
waarop Xing heeft gesolliciteerd. for the job that Xing has applied for.
In de vorige les behandelden we de functieomschrijving. In the previous lesson we discussed the job description.
Nu kijken we naar de functie-eisen. Now we’ll look at the job requirements.
In andere woorden: wat voor medewerker zoeken ze? In other words: what kind of employee are they looking for?
De functie-eisen… The job requirements…
Eens even kijken… Let’s have a look…
academisch denkniveau academic level of education
een afgeronde opleiding scheikunde a degree in chemistry
of scheikundige technologie or chemical engineering
Ik heb aan de TU in Eindhoven I studied chemical engineering
scheikundige technologie gestudeerd. at the Eindhoven University of Technology.
Heel goed. Very good.
Met ‘denkniveau’ bedoelen ze het niveau van de opleiding. With ‘thinking level’ (literally) they mean level of education.
Daarvoor moet je For this, you need
het Nederlands onderwijssysteem een beetje kennen: to know a bit about the Dutch education system:
het verschil tussen the difference between
mbo, hbo en universiteit. intermediate and higher vocational education, and university.
Let op: wat wij ‘hbo’ noemen, Please note: what we call ‘higher vocational education’,
heet in het buitenland ook vaak universiteit. is usually called university (of applied sciences) abroad.
Laten we verder kijken: Let’s look further:
een goede beheersing van de Chinese en de Engelse taal good comprehension of the Chinese and English language
in woord en geschrift both spoken and written
Chinees is jouw moedertaal, Chinese is your native language,
maar hoe is jouw Engels? but how is your English?
Goed! Good!
Mijn studie in Eindhoven was in het Engels. My course in Eindhoven was in English.
affiniteit met de Chinese werkcultuur understanding of the Chinese working culture
Ah, inderdaad… Ah, indeed…
Nu begrijp ik waarom je dacht Now I understand why you thought
dat het bedrijf zelf een Chinese cultuur heeft. that the company itself has a Chinese culture.
Maar dat bedoelen ze dus niet! But that’s not what they mean!
Ze vragen dat They are asking for this
omdat je met Chinese leveranciers moet werken! because you need to work with Chinese suppliers!
Je moet dus goed weten wie welke beslissingen neemt. So you need to know who takes which decisions.
Daarom staat dat hier. That’s why it says that.
Maar dat is dus niet de cultuur But that is not the culture
van het bedrijf waar je solliciteert! of the company that you are applying to!
aantoonbare werkervaring: 2 jaar demonstrable working experience: 2 years
Na mijn studie in Nederland ben ik terug naar China gegaan. After my course in the Netherlands, I went back to China.
Ik heb daar 3 jaar bij een Chinese chemische fabriek gewerkt. I worked there at a Chinese chemical factory for 3 years.
Ik weet dus alles van de Chinese werkcultuur So I know everything about the Chinese working culture
en ik heb ook de gevraagde werkervaring. and I have the required professional experience.
Maar wat bedoelen ze met ‘aantoonbaar’? But what do they mean with ‘aantoonbaar’ (demonstrable)?
Je moet het kunnen ‘aantonen’. You need to be able to prove it.
Dat betekent: laten zien of bewijzen. That means: to show or to prove.
O, dat is geen probleem. Oh, that is not a problem.
Ik heb mijn baas daar als referentie opgegeven. I gave my boss there as a referee.
Hij was erg tevreden over mijn werk. He was very satisfied with my work.
eigenschappen: communicatief, teamplayer, proactief characteristics: communicative, team player, proactive
Ik praat graag met mensen. I like to talk with people.
Ik vind het leuk om in een team te werken. I like to work in a team.
En ik neem vaak het initiatief. And I often take the initiative.
Natasha zegt: Natasha says:
Het zijn maar 3 woordjes, These are just 3 words,
maar we moeten ze wel goed begrijpen! but we need to understand them well!
Let op voor de juiste balans Be careful to get the right balance
tussen ‘een teamplayer zijn’ en ‘proactief zijn’. between ‘being a team player’ and ‘being proactive’.
Dat is erg belangrijk hier. That is very important here.
Met ‘teamplayer’ bedoelen ze ook With ‘team player’ they also mean
dat ze liever geen leider willen! that they prefer not to have a leader!
Dus jouw ‘initiatief’ betekent niet So your ‘initiative’ doesn’t mean
dat je de leiding moet nemen! that you should take the lead!
De directeur import is dus echt de baas! The director of imports is really the boss!
Aan de andere kant… On the other hand…
Ze willen niet iemand die braaf op opdrachten zit te wachten. They don’t want someone who waits patiently for orders.
Dus je moet wel zelf met ideeën komen. So you need to come up with ideas yourself.
En je deelt je werk zelf in. And you manage your own work time.
En trouwens… And by the way…
Ik verwacht dat je baas een stevige vent is. I expect your boss is a robust guy.
In een echte no-nonsensecultuur In a real no nonsense culture
kun je ook tegen je baas zeggen wat je denkt. you can also tell your boss what you think.
Ook dat is Nederlandse directheid! That’s Dutch directness too!
Een vent? A guy?
Wie zegt dat? Who says so?
Het kan toch ook een vrouw zijn? It could be a woman, couldn’t it?
Dat kan… It could…
Maar met de emancipatie op het werk But emancipation in the workplace
gaat het niet goed in Nederland. isn’t going well in the Netherlands.
De meeste directeuren zijn mannen. Most directors are men.
O… Oh…
Natasha, ik vind het erg interessant Natasha, I think it is really interesting
hoe je die woorden uit de vacature interpreteert. how you interpret the words from the advert.
Nou… Well…
Xing weet straks Now Xing knows
waar ze tijdens het gesprek op moet letten. what she needs to watch out for during the interview.
In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ In the next ‘Heb je zin?’ episode
kijken Natasha en Xing naar de arbeidsvoorwaarden. Natasha and Xing will look at the working conditions.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):

no specific lessons