Season 2 – Lesson 08 – Modal verbs


Transcript

Hallo! Hello!
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’-2, aflevering 8. Welcome to ‘Heb je zin?’-2, episode 8.
Vandaag oefenen we nog een keer Today we’ll practise
de vervoeging van de modale werkwoorden, the conjugation of the modal verbs one more time,
zoals in #dutchgrammar-1 les 28 as taught in #dutchgrammar-1 lesson 28
en #dutchgrammar-2 les 22. and #dutchgrammar-2 lesson 22.
In de vorige aflevering konden we het gesprek In the previous episode we could see the conversation
tussen Marieke, Xing en Anika zien. between Marieke, Xing and Anika.
Xing wilde weten Xing wanted to know
hoe het tussen Marieke en Gianluca ging. how it was going between Marieke and Gianluca.
Maar Marieke vertelde dat ze Martin leuk vindt… But Marieke said that she liked Martin…
en niet Gianluca! and not Gianluca!
Oeps… Oops…
Dat kon Xing niet weten. Xing couldn’t have known that.
Ze mocht Martin dus eigenlijk niet versieren. So she actually shouldn’t have pursued Martin.
Maar wat moest ze nu doen? But what should she do now?
Ze wil hem ook niet meer kwijt! She doesn’t want to lose him either!
En toen kwam Martin de kamer binnen! And at that moment Martin came into the room!
Hallo! Hello!
Marieke is blij, Marieke is happy,
want nu kan Martin haar vragen because now Martin can ask her
om naar het bruggetje te gaan to go to the bridge
om samen naar de maan te kijken. to look at the moon together.
Ze wil zo graag een romantische avond met hem! She desperately wants a romantic evening with him!
Maar… But…
Martin kijkt helemaal niet naar Marieke! Martin doesn’t look at Marieke at all!
Hij kijkt naar Xing en zegt: He looks at Xing and says:
Heb je je koffer al gepakt? Have you packed your suitcase yet?
Eh… nee… Uh… no…
Ik ben nog niet klaar… I am not ready yet…
Nog niet klaar? Not ready yet?
Dat kon je toch wel in een kwartiertje doen? Couldn’t you get that done in a quarter of an hour?
Eh… Uh…
Ja, je zei een kwartier geleden Yes, fifteen minutes ago, you said
dat je je koffer ging pakken. that you were going to pack your suitcase.
Het blijft even stil… It’s silent for a moment…
Anika denkt: ‘HÈ, dat is vreemd.’ Anika thinks: ‘Hey, that’s strange.’
Hoe kan dat nu? How can that be?
Want Xing zei, dat ze Martin niet heeft gezien. Because Xing said that she hasn’t seen Martin.
Dus dat klopt niet helemaal. So that’s not quite true.
Marieke kijkt ook een beetje raar. Marieke looks a bit strange as well.
Waarom zegt Martin niets tegen haar? Why doesn’t Martin say anything to her?
Hij heeft haar toch gevraagd He asked her
om samen naar het bruggetje te gaan? to go to the bridge together, didn’t he?
Het is de laatste avond. It’s the last evening.
Dus dit is het moment! So this is the moment!
Misschien durft hij het gewoon niet te vragen… Maybe he doesn’t dare to ask…
Dan moet ze het zelf maar vragen. Then she needs to ask him herself.
Martin, wanneer wil je met me naar de maan kijken? Martin, when do you want to look at the moon with me?
‘Oh jee’, denkt Xing. ‘Oh my God’, thinks Xing.
Dat wil ze natuurlijk niet! She doesn’t want that!
Martin mag niet weten dat Marieke hem leuk vindt! Martin must not know that Marieke likes him!
Dus verzint ze snel iets: So she makes something up quickly:
Eh… Uh…
Het is bewolkt! It’s cloudy!
Je kunt de maan helemaal niet zien! You can’t see the moon!
Daarop zegt Martin: After which Martin says:
Eh ja, Marieke… Uh yes, Marieke…
Het is beter om op een andere keer It would be better to look
naar de maan te kijken, at the moon another time,
als het helder weer is, zodat we de maan kunnen zien! when the weather is clear, so we can see the moon!
Anika begrijpt het niet. Anika doesn’t understand it.
HÈ, dat is ook vreemd. Hey, that is strange too.
Het is helemaal niet bewolkt. It isn’t cloudy at all.
Waarom zegt Xing dit? Why is Xing saying this?
En waarom doet Martin zo? And why is Martin doing this?
Marieke kijkt een beetje beduusd en verdrietig… Marieke looks a bit dazed and sad.
En Martin? And Martin?
Die gaat weer naar buiten. He goes outside again.
Hij heeft Gianluca beloofd te vertellen waar Marieke is. He promised to tell Gianluca where Marieke is.
Hoe gaat dit verder? How will the story continue?
Dat kunnen we de volgende keer zien… We can see that next time…
bij ‘Heb je zin?’ on ‘Heb je zin?’
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!