Season 2 – Lesson 06 – Iets, te, die + adjective


Transcript

Hallo! Hello!
Mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. My name is Bart de Pau, online Dutch teacher.
Welkom bij een nieuwe aflevering van ‘Heb je zin? – 2’ Welcome to a new episode of ‘Heb je zin? – 2’
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 18 from #dutchgrammar-2 lesson 18
over de woorden ‘te’, ‘iets’ en ‘die’ about the words ‘te’, ‘iets’ and ‘die’
in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord, in combination with an adjective,
maar ZONDER een zelfstandig naamwoord. but WITHOUT a noun.
Martin heeft net gedag tegen Lars gezegd. Martin has just said goodbye to Lars.
Hij komt Gianluca tegen… Then he comes across Gianluca…
met iets moois: een grote bos bloemen. with something beautiful: a big bouquet of flowers.
‘Hoi Gianluca!’ zegt Martin. ‘Hi Gianluca!’ says Martin.
Eh, hoi Martin… Uh, hi Martin…
Voor wie zijn die bloemen? Who are those flowers for?
Eh, welke? Eh, which ones?
Die rode natuurlijk! Those red ones of course!
Oh, die… Oh, these…
Eh ja… Eh yes…
Eh, Martin… Um, Martin…
Ik moet je iets bekennen… I have to confess something…
Misschien iets onverwachts voor jou. Maybe something you weren’t expecting.
Ja…? Yes…?
Ik vind Marieke ook leuk. I like Marieke too.
Deze bloemen zijn voor haar. These flowers are for her.
Ik weet dat jij een goede vriend bent, I know you are a good friend,
maar ik vind Marieke gewoon te leuk… but I think Marieke is just too nice…
om te laten lopen. to let her go.
Oh… Oh…
Maar wat bedoel je? But what do you mean?
Jij vindt Marieke toch ook een leuk meisje? You think that Marieke is a nice girl too, don’t you?
Ik… eh… I… uh…
Martin denkt dat Marieke en Gianluca Martin thinks that Marieke and Gianluca
verliefd op elkaar zijn. are in love with each other.
En hij wil niet toegeven And he does not want to admit
dat hij Marieke eerst ook wilde. that he wanted Marieke at first as well.
Dat vindt hij te moeilijk. He thinks that would be too difficult.
Dus zegt hij: ‘Nee, hoor… Ik heb al een vriendin!’ So he says: ‘Well no… I already have a girlfriend!’
Gianluca is verbaasd. Gianluca is surprised.
Heb jij een vriendin? Do you have a girlfriend?
Dus je bent niet verliefd op Marieke? So you are not in love with Marieke?
Nee, ik ben niet verliefd op Marieke. No, I am not in love with Marieke.
En ja, ik heb een vriendin! And yes, I do have a girlfriend!
Oh… nu ben ik opgelucht… Oh… I am relieved now…
Ik was bang om ruzie met jou te krijgen. I was afraid I would have a fight with you.
Ik vond het iets vervelends. I thought it was an awkward situation.
Maak je geen zorgen. Don’t worry.
Het is gelukkig niet te ingewikkeld. Luckily, it’s not too complicated.
Jij bent mijn vriend You are my friend
en we vinden verschillende meisjes leuk. and we like different girls.
Geen probleem dus! So no problem!
Nou Martin, ik ben blij. Well Martin, I am pleased.
Maar eh… wie is jouw vriendin dan? But eh… who is your girlfriend then?
Eh… dat is eigenlijk nog een geheim. Uh… that’s actually still a secret.
Het is nog te vroeg om te vertellen. It’s too early to tell.
HÈ, maar ik ben je vriend. Hey, but I am your friend.
Tegen mij kun je toch wel iets geheims vertellen. You can tell me a secret.
Nou… Well…
OK dan… OK then…
Ik heb iets met Xing. It’s Xing.
Met Xing? Xing?
Die ook hier Nederlands leert? The one who is learning Dutch here?
Ja… Yes…
Oh… Wat leuk! Oh… How lovely!
Martin, ik hoop dat het iets moois tussen jullie wordt. Martin, I hope it goes well between you.
Ik ga nu even naar haar huisje… I am going to her house now…
Oh Martin, weet jij waar Marieke is? Oh Martin, do you know where Marieke is?
Nee, dat weet ik niet, No, I don’t know,
maar als ik haar zie, laat ik het je weten! but if I see her, I’ll let you know!
Ik zal je een beetje helpen… I’ll help you a bit…
Nou… Hoe gaat dit verder? Well… How will the story continue?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We’ll see that next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!
Hij weet dus nog niet… So he doesn’t know yet…
dat Marieke hem eigenlijk niet leuk vindt… that Marieke doesn’t actually like him…
En… hij weet het nog niet van Martin en Xing… And… he doesn’t know about Martin and Xing…
Hij denkt waarschijnlijk nog, He probably still thinks,
dat Martin Marieke ook wil… that Martin wants Marieke too…
Hoe gaat dat verder? How will this continue?
Heb je alle bijvoeglijke naamwoorden in deze les gehoord? Did you hear all the adjectives in this lesson?
En begrijp je waarom het bijvoeglijk naamwoord And do you understand why the adjective
de ene keer wel op een [e] eindigt sometimes gets an [e] at the end
en de andere keer niet? and sometimes not?
Dit is iets wat veel mensen fout doen This is something a lot of people get wrong
en het is belangrijk als je goed Nederlands wilt spreken, and it is important if you want to speak Dutch well,
want in heel veel zinnen zit een bijvoeglijk naamwoord. because many sentences contain adjectives.
Kijk nog eens goed naar deze lessen van #dutchgrammar, Watch these #dutchgrammar lessons (about adjectives) again,
als je het moeilijk vindt. if you are finding it difficult.
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!