Lesson 36 – Imperfectum (simple past tense)


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
In dit filmpje oefenen we nog een keer In this video we’ll practise the grammar
de grammatica van #dutchgrammar les 49 en 50 from #dutchgrammar lessons 49 and 50 one more time
over het imperfectum about the past tense
en we oefenen woorden and we’ll practise words
die te maken hebben met een bezoek aan de dokter, that have to do with a visit to the doctor,
want… because…
Martin, Marieke en Gianluca zijn bij de huisarts. Martin, Marieke and Gianluca are at the doctor’s.
Gianluca is gevallen. Gianluca has fallen over.
Hij heeft pijn. He is in pain.
Marieke is met Gianluca Marieke is with Gianluca
in de spreekkamer van de dokter. in the doctor’s consulting room.
Dan kan ze helpen, So that she can help,
want zijn Nederlands is nog niet zo goed. because his Dutch is not that good yet.
Ondertussen wacht Martin in de wachtkamer. Meanwhile Martin is in the waiting room.
Hij is een beetje verdrietig. He is a bit sad.
Hij wilde met Marieke naar het meertje, He wanted to go with Marieke to the lake,
om samen romantisch naar de maan te kijken. for some romantic time together looking at the moon.
Maar nu zijn ze bij de dokter. But now they are at the doctor’s.
De huisarts vraagt: ‘waar heb je pijn?’ The doctor asks: ‘where does it hurt?’
eh… hier… mijn been doet zeer… en mijn knie. uh… here… my leg hurts… and my knee.
Kleed je maar even uit… Please get undressed…
Eh… Uh…
Je mag je ondergoed aanhouden hoor. Oh, you can leave your underwear on.
Maar… ahum… But… ahem…
OK. OK.
Ik begrijp het Gianluca. I understand Gianluca.
Marieke kijkt naar de andere kant. Marieke looks in the other direction.
De dokter onderzoekt Gianluca… The doctor examines Gianluca…
Hij kijkt… He looks…
Hij voelt… He feels…
Hmmm… vreemd. Hmmm… strange.
Ik kan niets vinden… I can’t find anything…
Kleed je maar weer aan. You can put your clothes on.
‘Wat doet een Italiaan in Drenthe?’ ‘What is an Italian doing in Drenthe?’
vraagt hij aan Gianluca. he asks Gianluca.
Ik leer hier Nederlands. I’m learning Dutch here.
Maar waarom in Drenthe? But why in Drenthe?
Ik wil les hebben van de mooiste docent Nederlands. I want to have lessons from the most beautiful Dutch teacher.
En zij is hier! And she is here!
Twintig jaar geleden woonde ik in ItaliÎ. Twenty years ago I lived in Italy.
Ik werkte daar als assistent. I worked there as an assistant.
En toen leerde ik Italiaans. And then I was learning Italian.
Mijn docent was heel erg knap. My teacher was really pretty.
Daarom wilde ik alleen maar studeren. So I only wanted to study.
Ik wilde haar beste student zijn. I wanted to be her best student.
Ik kende het hele woordenboek uit mijn hoofd. I knew the whole dictionary by heart.
En toen? And then?
Toen trouwde ze met mij! And then she married me!
Hoorde je dat Marieke? Did you hear that Marieke?
Hij trouwde met zijn docent! He married his teacher!
Hoorde je dat Gianluca? Did you hear that Gianluca?
Hij wilde haar beste student zijn. He wanted to be her best student.
Hij kende het hele woordenboek uit zijn hoofd! He knew the whole dictionary by heart!
Dat is pas romantisch! That is what I call romantic!
Volgens mij is dit een gevalletje ‘aanstelleritis’. I think this is a typical case of ‘aanstelleritis’ (feigned injury).
‘Aanstelleritis’, daar heb ik nog nooit van gehoord. I have never heard of ‘aanstelleritis’.
Ik ben zelf ook arts, cardioloog…. I am a doctor myself, a cardiologist…
maar dat woord ken ik niet. but that’s a word I don’t know.
Gianluca kijkt naar Marieke… Gianluca looks at Marieke…
Marieke moet lachen. Marieke has to laugh.
Sorry Gianluca, ik ken geen vertaling. Sorry Gianluca, I don’t know the translation.
De dokter zegt tegen Marieke: The doctor says to Marieke:
Hij is gevallen. He has fallen.
Ja… dat weet ik ook wel. Yes… I know that.
Nee, ik bedoel: hij is gevallen voor jou. No, I mean: he has fallen in love with you.
Marieke moet weer blozen. Marieke blushed again.
Dokter, wat is het medicijn? Doctor, what is the medicine?
In Nederland hebben we maar één medicijn In the Netherlands we have only one drug
tegen ‘aanstelleritis’. for ‘aanstelleritis’.
En dat is? And that is?
Kusje d’r op! Kiss it better!
Martin zit nog steeds in de wachtkamer. Martin is still in the waiting room.
Daar zijn Gianluca en Marieke. There are Gianluca and Marieke.
En? And?
Gianluca zegt: ‘het is niet ernstig’ Gianluca says: ‘it’s not serious’
Oh… gelukkig maar. Oh… that’s lucky.
Ik krijg een medicijn en dan ben ik genezen. I’ll get some medicine and then I will be cured.
OK. OK.
Eh… het is al laat… Uh… it’s late already…
en ik moet nog terug naar Amsterdam. and I need to get back to Amsterdam.
Ik moet morgen werken. I have to work tomorrow.
Kom nog een keertje Martin. Come and visit us again Martin.
Volgende week is de laatste avond. It’s the last evening next week.
Dan hebben we weer een barbecue. Then we’ll have another barbecue.
En dat is altijd erg gezellig! And that is always very nice!
Dan blijf je gewoon slapen. Then you can stay the night.
We regelen wel een slaapplek voor jou. We’ll arrange somewhere for you to sleep.
En misschien zien we dan de maan… And maybe we’ll see the moon then…
Dat is een goed idee. That’s a good idea.
Martin gaat terug naar Amsterdam… Martin is going back to Amsterdam…
en Marieke en Gianluca gaan naar het vakantiepark. and Marieke and Gianluca go back to the holiday park.
Tot zover de les van vandaag. That’s it for today’s lesson.
Het blijft spannend. The suspense continues.
Voor wie kiest Marieke? Who will Marieke choose?
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ See you next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!