Lesson 51 – ‘Hebben’ or ‘zijn’ in the present perfect


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 26 en 27. with the grammar from #dutchgrammar-2 lessons 26 and 27.
In die lessen ik uit In those lessons I explain
of je ‘hebben’ of ‘zijn’ moet gebruiken in het perfectum. whether you need to use ‘hebben’ or ‘zijn’ in the present perfect.
Voor veel studenten is dit erg moeilijk. For many students this is very difficult.
Daarom is het belangrijk dat we dit veel oefenen. Therefore it is important that we practise a lot.
Niet alleen in deze aflevering, Not only in this episode,
maar ook in de volgende afleveringen. but also in the following episodes.
Het is de laatste dag It is the last day
van de Dutch Summer School in Drenthe. of the Dutch Summer School in Drenthe.
De les is nog niet begonnen. The lesson hasn’t started yet.
Soliman en Xing Soliman and Xing
zijn wat eerder naar het klaslokaal gekomen. came to the classroom a bit earlier.
Ze zitten te praten. They are talking.
Soliman zegt tegen Xing: Soliman says to Xing:
Gisteravond heb ik een rondje gelopen. Yesterday I went for a walk.
Toen zag ik Marieke en Gianluca romantisch dineren. Then I saw Marieke and Gianluca having a romantic dinner.
Xing zegt: ‘Ik heb het ook gezien.’ Xing says: ‘I saw that too.’
Ze aten pizza. They were eating pizza.
En op die pizza stond een hartje. And there was a heart on the pizza.
Ja, ik weet het. Yes, I know.
Is dat niet een beetje raar? Isn’t that a bit strange?
Marieke zit bij een andere man, Marieke is with another man,
terwijl ze met Martin gaat trouwen. while she is going to marry Martin.
Daarom ben ik maar niet naar hun toe gegaan. That’s why I decided it was better not to go to them.
Op dat moment komt Lars binnen… At that moment Lars comes in….
Martin gaat helemaal niet trouwen met Marieke! Martin isn’t going to marry Marieke!
Hij is verliefd, niet verloofd. He is ‘verliefd’ (in love), not ‘verloofd ‘(engaged).
Soliman, wat betekent dat ‘verliefd’? Soliman, what does that mean: ‘verliefd’?
‘Verliefd’… eh… dat woord heb ik geleerd. ‘Verliefd’… uh… I’ve learned that word.
Oh ja, dat is als je gaat trouwen. Oh yes, that is when you are going to get married.
Oeps… foutje… Oops… mistake…
Martin is gisteravond Martin had already arrived yesterday evening
al op het vakantiepark aangekomen. at the holiday park.
Hij is vannacht gebleven. He stayed over last night.
Hij heeft bij mij op de kamer geslapen. He slept in my room.
En? And?
Heeft hij nog iets gezegd? Did he say anything?
Ik heb niet met hem gesproken, want hij was erg laat. I didn’t speak with him, because he was very late.
Maar volgens mij was hij heel vrolijk. But he seemed very cheerful to me.
Dus ik denk So I think
dat hij met Marieke naar het bruggetje is geweest. that he went with Marieke to the bridge.
Hmm… het wordt een beetje moeilijk voor mij… Hmm… this is getting too difficult for me…
dus Marieke heeft met Gianluca gegeten so Marieke had dinner with Gianluca
en daarna is ze met Martin naar het bruggetje gegaan!? and after that she went to the bridge with Martin!?
Martin is niet verloofd met Marieke, Martin is not engaged to Marieke,
maar hij is wel verliefd op Marieke… but he is in love with Marieke…
Xing zegt: Xing says:
Nee, Martin is niet verliefd op Marieke… No, Martin is not in love with Marieke…
Martin ‘was’ verliefd op Marieke… Martin ‘was’ in love with Marieke…
Imperfectum. Past tense.
Nu begrijp ik het niet meer. Now I don’t understand anymore.
Eh… ik ook niet… Uh… me neither…
Wat weet jij Xing? What do you know Xing?
Wat is er gisteravond gebeurd? What happened last night?
Xing zegt niets, maar ze moet wel blozen… Xing doesn’t say anything, but she is blushing…
Tsja, Lars en Soliman begrijpen het niet. Well, Lars and Soliman don’t understand.
Maar ik denk dat wij het wel begrijpen! But I think we understand!
Kijk de volgende keer weer naar ‘Heb je zin?’ Watch ‘Heb je zin?’ again next time
als je wilt weten hoe het verder gaat. if you want to know how the story continues.
Tot dan! Till then!
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

expected soon