Lesson 41 – The conjunction ‘omdat’


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 7 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 7
over onderschikkende voegwoorden. about subordinating conjunctions.
Na dit type voegwoord komt een bijzin. This type of conjunction is followed by a subclause.
En een bijzin heeft een andere woordvolgorde. A subclause has a different word order.
Het is daarom heel belangrijk Therefore it is very important
om deze les van #dutchgrammar goed te leren! to learn this #dutchgrammar lesson well!
Het is niet zo moeilijk, It is not that difficult,
maar veel buitenlanders die Nederlands leren, but most foreigners who learn Dutch,
doen dit verkeerd. get this wrong.
We oefenen vandaag vooral het voegwoord ‘omdat’. Today, we will mainly practise the conjunction ‘because’.
De studenten zijn aan het picknicken. The students are having a picnic.
‘Hé Jenn, waarom leer jij eigenlijk Nederlands?’ ‘Hey Jenn, why exactly are you learning Dutch?’
vraagt Pablo. asks Pablo.
Ik heb een Nederlandse man. I have a Dutch husband.
Ik leer Nederlands, I am learning Dutch,
omdat ik in november naar Nederland kom. because I am coming to the Netherlands in November.
Dan ga ik met mijn man samenwonen. Then I’m going to live together with my husband.
Ik doe deze cursus, I’m doing this course,
omdat ik na de zomer because I need to do an exam
bij het Nederlandse consulaat in Dubai at the Dutch consulate in Dubai
een examen moet doen. after the summer.
Welk examen? Which exam?
Het ‘basisexamen inburgering buitenland’. The ‘basic civic integration examination abroad’.
Oh, het inburgeringsexamen… Oh, the civic integration exam…
Nee Pablo… Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ No Pablo… The ‘basic civic integration examination abroad’
is niet hetzelfde als het inburgeringsexamen. is not the same as the civic integration exam.
Het ‘basisexamen inburgering buitenland’ The ‘basic civic integration examination abroad’
is een examen op A1 niveau is an exam at A1 level
bij het consulaat of de ambassade. at the (Dutch) consulate or embassy.
Je moet voor het examen slagen You need to pass the exam
om een ‘MVV’ te krijgen. to get an ‘MVV’.
Wat is dat, een ‘MVV’? What is that, an ‘MVV’?
Een ‘MVV’ is een machtiging tot voorlopig verblijf. An ‘MVV’ is a provisional residence permit.
Wat een moeilijk woord! What a difficult word!
Dat is een visum It is a visa
om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven. to stay in the Netherlands for longer than 90 days.
Oh, OK. Oh, OK.
En ik wil dat visum, And I want that visa,
omdat ik langer dan 90 dagen bij mijn man wil zijn. because I want to stay for more than 90 days with my husband.
Is dat een visum voor altijd? Is that a permamant visa?
Nee dat is geen visum voor altijd, No it is not a permanant visa,
omdat het een voorlopige vergunning is. because it is a provisional permit.
Met dit visum kun je naar Nederland komen, With this visa you can come to the Netherlands,
maar in Nederland but in the Netherlands
moet je het inburgeringsexamen doen. you will have to take the civic integration exam.
En dan pas krijg je een verblijfsvergunning. And only then will you get a residence permit.
Nou, dat klinkt erg moeilijk. Well, that sounds very difficult.
Gelukkig geldt dat niet voor mij. Fortunately that doesn’t apply to me.
Waarom geldt dat niet voor jou? Why doesn’t that apply to you?
Dat geldt niet voor mij, omdat ik uit Polen kom. It doesn’t apply to me, because I am from Poland.
Polen ligt in de EU. Poland is inside the EU.
En EU-burgers kunnen in elk ander EU-land wonen en werken. And EU-citizens can live and work in any other EU-country.
En iemand uit ArgentiniÎ? And someone from Argentina?
Eh… Dat weet ik niet… Uh… That I don’t know…
Wil je dan in Nederland wonen? Well, do you want to live here?
Ja, ik wil hier graag wonen, Yes, I want to live here,
omdat ik Nederland een heel mooi land vind. because I find the Netherlands a very beautiful country.
Je kunt kijken op de website van de IND. You could have a look at the IND webite.
Wat is de IND? What is the IND?
Dat is de immigratie- en naturalisatie dienst. That is the immigration and naturalisation service.
Op hun website staat veel informatie. There is a lot of information on their website.
Zij behandelen alle aanvragen They handle all the applications
om in Nederland te wonen to live in the Netherlands
of Nederlander te worden. or to become a Dutch citizen.
Hmm… Hmm…
Maar Pablo… But Pablo…
Voor mensen buiten de EU zonder Nederlandse baan For people from outside the EU without a job in the Netherlands
is het niet zo makkelijk… it is not that easy…
Behalve met een Nederlandse partner! Unless you have a Dutch partner!
Hmm… Hmm…
Misschien moet ik Gianluca dan toch maar eens vragen Maybe I should ask Gianluca
waar die Drentse boerenmeisjes zijn… where those Drenthe farm girls are…
Wie van jullie moet ook het Which of you needs to do
basisexamen inburgering buitenland doen? the basic civic integration examination abroad?
En wie heeft dit examen al gedaan? And who has already done it?
Was het moeilijk of makkelijk? Was it difficult or easy?
Ik wil het graag van jullie weten. I would like to hear from you.
Schrijf het in de ruimte onder deze video. Write about it in the space below this video.
In de volgende aflevering oefenen we weer In the next episode we’ll practise
met de onderschikkende voegwoorden. the subordinating conjunctions again.
Tot dan! See you then!
Doei! Bye!