Lesson 45 – Irregular verbs


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’
Vandaag oefenen we de grammatica Today we’ll practise the grammar
van #dutchgrammar-2 les 23 from #dutchgrammar-2 lesson 23
over onregelmatige werkwoorden. about irregular verbs.
De studenten moeten een spreekbeurt houden The students have to give a presentation
over hun bezoek aan Orvelte. about their visit to Orvelte.
De eerste groep, met Anika, Jenn, Pablo en Xing, The first group, with Anika, Jenn, Pablo and Xing,
houdt een spreekbeurt over de klompenmakerij. gives a presentation about the clog maker.
Marieke en de andere studenten luisteren. Marieke and the other students are listening.
Beste studenten. Hello everyone.
Wij zijn naar de klompenmakerij geweest. We went to the clog maker’s.
Vroeger had elk dorp in Nederland een klompenmaker. In the past, every village in the Netherlands had a clog maker.
Toen liepen de meeste arbeiders en boeren op klompen, At that time most workers and peasants wore clogs,
want een klomp is erg stevig. because clogs are very sturdy.
Maar… het ambacht klompenmaker But… the traditional clog maker
bestaat in Nederland bijna niet meer, hardly exists anymore in the Netherlands,
omdat Nederlanders niet zoveel meer op klompen lopen because the Dutch don’t wear clogs as much
en omdat klompen tegenwoordig and because nowadays clogs
door machines worden gemaakt. are made by machines.
Het ambacht bestaat wel nog als toeristische attractie, The craft still exists as a tourist attraction,
bijvoorbeeld in Orvelte. for example in Orvelte.
Eerst gingen we naar de houtzagerij. First we went to the sawmill.
Daar liet de klompenmaker de houtzaag zien. There, the clog maker showed us the wood saw.
Hij sneed blokken hout uit de boomstam. He cut wooden blocks from a tree trunk.
Daarna droeg hij 1 blok naar een machine. Next, he carried 1 block to a machine.
In die machine deed hij ook een modelklomp. He also put a model clog in the machine.
En die kopieerde de vorm. And it copied the shape.
Maar alleen de buitenkant. But only the outside.
Met een boor maakte hij de binnenkant. He used a drill to do the inside.
En toen was de klomp bijna klaar, And then the clog was almost ready,
maar hij moest nog drogen. but it still needed to dry.
Maar daar konden we niet op wachten, But we couldn’t wait for that,
want dat duurt ongeveer 2 weken. because it takes about 2 weeks.
Pas dan kun je de klomp verven. Only then can you paint the clog.
De meeste klompen in Nederland zijn geel. Most clogs in the Netherlands are yellow.
Dit was onze spreekbeurt. That was our presentation.
Nou, dat is heel goed! Well, that’s very good!
Jullie hebben de opdracht goed gedaan. You did the assignment well.
Jullie krijgen van mij straks een klein cadeautje. You will get a little present from me later.
En nu heb ik een opdracht voor jullie. And now I have an assignment for you.
Het is een moeilijke opdracht. It is a difficult assignment.
Dit filmpje bevatte regelmatige werkwoorden This video contained regular verbs
en onregelmatige werkwoorden. and irregular verbs.
Sommige zinnen waren in de tegenwoordige tijd, Some sentences were in the present tense,
sommige in het perfectum some in the perfect tense,
en sommige in het imperfectum. and some in the past tense.
Mijn vraag voor jullie: My question for you:
Welke onregelmatige werkwoorden Which irregular verbs
heb je in dit filmpje gehoord in het imperfectum? did you hear in this video in the past tense?
Schrijf de infinitief van deze werkwoorden Write the infinitive of these verbs
onder de video in Youtube, below the video in Youtube,
precies in dezelfde volgorde als in dit filmpje. in exactly the same order as in this video.
Zoals in het voorbeeld. As in the example.
En niet afkijken bij de commentaren van anderen! And don’t cheat by reading other people’s comments!
Veel succes! Good luck!
Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ Till next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Related #dutchgrammar lesson(s):