Lesson 50 – Review lesson


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau, My name is Bart de Pau,
online docent Nederlands. online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Dit is een herhalingsles. This is a review lesson.
We oefenen zinnen We’ll practise sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-1, with the grammar from #dutchgrammar-1,
en de eerste 14 lessen van #dutchgrammar-2. and the first 14 lessons from #dutchgrammar-2.
Xing en Martin staan nog steeds op het bruggetje Xing and Martin are still on the bridge
bij het meertje. at the lake.
Martin heeft liefdesverdriet, Martin is brokenhearted,
want… because…
Xing heeft Martin verteld, Xing has told Martin,
dat Marieke verliefd op Gianluca is. that Marieke is in love with Gianluca.
Zij troost hem. She comforts him.
Ik ben zo verdrietig… I am so sad…
Ik wilde met Marieke naar dit bruggetje komen… I wanted to come with Marieke to this bridge…
om samen naar de maan te kijken, to look at the moon together,
terwijl die over het water schijnt. while it was shining over the water.
En dan wilde ik haar vertellen dat ik haar leuk vind. And then I wanted to tell her that I like her.
Het is zo romantisch hier. It is so romantic here.
Kom op Martin! Come on Martin!
Marieke is echt het leukste meisje in de wereld. Marieke is really the nicest girl in the world.
Dat begrijp ik Martin… I understand that Martin…
Xing, heb jij wel eens liefdesverdriet gehad? Xing, have you ever had a broken heart?
Oh, ja hoor… genoeg! Oh, yes of course… a lot!
Maar gelukkig gaat dat altijd over! But fortunately you always get over it!
Ja? Yes?
Ja natuurlijk… Yes of course…
Als je verliefd bent, If you are in love,
denk je dat die persoon de enige is: then you think that person is the only one:
de leukste, de mooiste, de liefste… the nicest, the most beautiful, the sweetest…
Maar… echt waar, But… really,
je komt altijd weer iemand tegen die ook heel leuk is… you will always meet someone else who is very nice too…
Martin, geloof me… Martin, believe me…
Er zijn nog zoveel leuke meisjes in deze wereld. There are so many nice girls in the world.
Nee, dat geloof ik niet! No, I don’t believe that!
Andere meisjes zijn niet leuk, niet mooi en niet lief. Other girls are not nice, not beautiful and not sweet.
‘Nou, dank je wel Martin!’ zegt Xing. ‘Well, thank you Martin!’ says Xing.
Oh sorry Xing… Oh sorry Xing…
Zo bedoelde ik het natuurlijk niet… Of course I did not mean it like that…
Eh… Uh…
Jij bent ook wel leuk hoor You are quite nice too, of course
en ik vind het lief dat je mij troost. and I think it is sweet that you are comforting me.
Vind je dat? Do you think that?
Dus je vindt me wel leuk en lief, So you think I am nice and sweet,
maar niet mooi!? but not beautiful!?
Eh nee, sorry… dat bedoelde ik niet… Uh no, sorry… I didn’t mean that…
En eigenlijk, als ik zo naar je kijk… And actually, when I look at you…
Je bent ook echt wel een mooi meisje. You are really quite a beautiful girl.
Hmm… Hmm…
Dus je vindt me lief… So you think I’m sweet…
je vindt me leuk… you think I’m nice…
en je vindt me mooi? and you think I’m beautiful?
Eh ja, eigenlijk wel… Uh yes, actually I do…
Misschien moet je dan eens vragen Maybe then you should ask me
of ik al een vriend heb. if I already have a boyfriend.
Heb je een vriend? Do you have a boyfriend?
Nee, ik heb geen vriend. No, I don’t have a boyfriend.
Ik ben nog vrijgezel. I am still single.
Ondertussen wordt het langzaam donker In the meantime it slowly gets dark
bij het bruggetje. at the bridge.
‘Kijk eens naar die maan’, zegt Martin. ‘Look at that moon’, says Martin.
Eigenlijk best romantisch. Actually quite romantic.
Het liefdesverdriet van Martin duurde niet zo lang. Martin’s broken heart didn’t last very long.
Hij heeft nu iemand anders He has someone else now
om samen romantisch naar de maan te kijken. to gaze at the moon with.
Gelukkig maar! Fortunately!
En hoe is het eigenlijk met Marieke en Gianluca? And what about Marieke and Gianluca?
Dat zien we de volgende keer bij ‘Heb je zin?’ We will see that next time on ‘Heb je zin?’
Doei! Bye!

Subtitles in other languages

expected soon