Lesson 46 – Indirect speech


Transcript

Hallo. Hello.
Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau.
Ik ben online docent Nederlands. I am an online Dutch teacher.
Welkom bij ‘Heb je zin?’ Welcome to ‘Heb je zin?’ (are you in the mood?)
Vandaag oefenen we Nederlandse zinnen Today we’ll practise Dutch sentences
met de grammatica van #dutchgrammar-2 les 12 with the grammar from #dutchgrammar-2 lesson 12
over de voegwoorden ‘of’ en ‘dat’. about the conjunctions ‘of’ (if) and ‘dat’ (that).
De eerste groep heeft net The first group just gave
een spreekbeurt over de klompenmakerij gehouden. a presentation about the clog maker.
Dan vraag ik nu of groep 2 naar voren komt. Now, I ask group 2 to come to the front.
Ik hoop dat jullie ook een mooie presentatie hebben. I hope you have a nice presentation too.
Kathy, Soliman en Lars staan op, Kathy, Soliman and Lars stand up,
maar Gianluca blijft zitten. but Gianluca remains sitting.
Hé Gianluca, ik geloof dat jij ook moet opstaan. Hey Gianluca, I believe you need to stand up too.
Jij zat toch in groep 2? You were in group 2, weren’t you?
Ja Marieke, maar… eh… Yes Marieke, but… uh…
De andere studenten The other students
zeggen dat Gianluca niet wilde meewerken. say that Gianluca didn’t want to cooperate.
Ik had geen tijd. I didn’t have time.
Geen tijd? No time?
Ik denk dat iedereen hier tijd genoeg heeft! I think everybody here has enough time!
Gisteravond konden we Gianluca niet vinden. Yesterday we couldn’t find Gianluca.
We controleerden of hij thuis was, We checked if he was in his room,
maar hij deed de deur niet open. but he did not open the door.
Maar toen zagen we licht op zijn kamer. But then we saw his light was on.
Kathy keek door het raam Kathy looked through the window
of hij misschien toch thuis was. to see if he was in.
En ja hoor… And yes indeed…
Ik zat woordjes te leren. I was learning words.
We vroegen of hij wilde komen, maar dat wilde hij niet. We asked if he wanted to come, but he didn’t want to.
Gianluca, een taal leren is meer dan alleen woordjes leren! Gianluca, learning a language is more than just learning words.
Ik weet niet of je dat goed begrijpt. I don’t know if you fully understand that.
En ik wil graag dat alle studenten hun huiswerk maken. And I require all the students to do their homework.
Ja, dat begrijp ik. Yes, I understand that.
Maar ik probeer of ik tegen het einde van de week But I am trying to learn
het woordenboek uit mijn hoofd kan leren. the dictionary by heart before the end of the week.
Huh? Huh?
Waarom? Why?
Dat vind jij toch… romantisch? That’s what you consider… romantic, don’t you?
Eh… Uh…
Ik weet niet of je je het gesprek bij de dokter nog herinnert… I don’t know if you remember the conversation at the doctor’s…
Oh… Ik denk dat ik het begrijp. Oh… I think I understand.
En Marieke begint weer te blozen… And Marieke starts to blush again…
De tweede groep, zonder Gianluca, The second group, without Gianluca,
houdt de spreekbeurt over de smederij. does the presentation about the blacksmith.
Knap hoor! Well done!
Ik vind dat jullie het ook goed hebben gedaan. I think you did it very well too.
En ik heb beloofd dat jullie dan een cadeautje krijgen. And I promised you would get a present.
Alsjeblieft, voor beide groepen Here you are, for both groups
een zak lekkere Hollandse drop! a bag with tasty Dutch liquorice!
‘Oh… ik lust toch geen drop’, zegt Gianluca. ‘Oh… I don’t actually like liquorice’, Gianluca says.
En jij? And what about you?
Lust jij echte Hollandse drop? Do you like real Dutch liquorice?
Veel buitenlanders vinden dat niet zo lekker. Many foreigners don’t like it.
De volgende keer kijken we Next time we’ll see
of de opmerking van Gianluca effect heeft bij Marieke. if Gianluca’s remark has any effect on Marieke.
Tot dan! Till then!
Doei! Bye!